Maglebrænde Sogn

Sneberedskab.

Her vil jeg indskrive hvilke personer som skulle være til rådighed, når der skulle ryddes sne.
Først vil jeg indskrive hvilke regler og forpligtelser, de enkelte Ejere og Brugere skulle rette sig efter.

Efterfølgende er afskrift fra forsiden.

Affattes inden 1. Oktober.


Fortegnelse.
over
de Snekastningspligtige1)

i Maglebrænde Kommunes
Arbejdskreds2) Nr. 1
__________
Under ovennævnte Kreds er henlagt følgende Veje og offentlige Gangstier:

Fra Landevej No. 4 til skellet mellem Hermansen
og Thranes Jorder i Stangerup. Vej No. 7. i Maglebrænde
til Aage Tærskers Jorder. Vej No. 9. til Vilhelm Petersen.
_________________________________________________________________________________

1) Snekastningspligtige er Ejerne og Brugerne af de i Sognekommunen beliggende faste Ejendomme.

2) Iflg. Snekastningslovens $3, Stk. 1, skal Arbejdskredsens Størrelse i Almindelighed fastsættes saaledes, at Længden af de Strækninger, paa hvilke det paahviler en Arbejdskreds at sørge for Snekastningen, Ikke overstiger 5 km, idet der dog herved maa tages Hensyn til, at Snekastningen paa Landevejene kun undtagelsesvis kan forventes at ville finde Sted som Naturalarbejde. -
Der bør gives Amtsvejvæsenet Meddelelse om Størrelsen af de Arbejdskredse, i hvilke der finde Landeveje, samt om hvem der i disse Kredse er bskikket som Snefoged.


Efterfølgende er afskrift fra bagsiden.

Med hensyn til Snekastningens Udførelse fremhæves.


1) Naar der ikke paa anden Maade kan tilvejebringes tilstrækkeligt Mandskab til at skaffe Vejene farbare, kan enhver af de paa Fortegnelsen opførte Personer udenfor Omgangen og uanset hvor mange eller hvor faa Dage han er ansat til i Omgangen tilsiges til mod Betaling af .......... for en hel Dag og .......... for en halv Dag (4 Timer og derunder) at forrette Snekastningsarbejde, dog ikke mere end 1 Dag, forinden hele Mandskabet har været tilsagt paa denne Maade (jfr. Regulativets $ 12).

2) Snekastningsmandskabet er pligtigt at møde til det af Snefogden fastsatte Klokkeslet. Arbejdstiden er om fornødent fra Solens Opgang til den Nedgang.
3) Den, der ikke efterkommer Tilsigelsen, eller sender en uarbejdsdygtig Person, kan ifalde Bødestraf, hvorhos han vil have at erstatte Kommunen de Udgifter, den i denne Anledning maatte have haft til Tilvejebringelse af lejet Mandskab. 4) Den, der forlader Arbejdet i urette Tid uden skellig Grund eller under dettes Udførelse gør sig skyldig i grov Forsømmelse, kan ligeledes straffes med Bøder. 5) Snekastningen skal udføres paa Vejens befæstede Kørebane og foretages tilbørligt. Bredden skal være ....... m paa de som Hovedveje afmærkede Landeveje, paa andre Landeveje og stærkt befærdede Biveje mindst ...... m og mindst ...... m paa de øvrige Biveje; jfr. Snekastningsregulativet $ 14

__________

Ovenstaaende Fortegnelse, der gælder fra 1. December 1953 til 30. November 1956, fremlægges efter stedfunden offentlig Bekendtgørelse til Eftersyn .................................................................................
................... Forsamlingshuset ................................................................................................... fra 1. til 7. Oktober 1953.

Indsigelser mod Fortegnelsen skal være indgivet til undertegnede Sogneraad inden den 15. Oktober d. A..

..........Maglebrænde.......... Sogneraad, den ..26.. September 1953

P.S.V.

.....Lehmann Hansen.....
Formand.

_________________________________________________________________________________
NB. En afskrift af Fortegnelsen tilstilles vedkommende Snefoged.