Algestrupgade 2 (Pallesgård)

Matriklens historie

Matrikel nr. :

2a, Algestrup, Maglebrænde, ændringsdato 14/8 2007.

Da Ole Larsen Palle blev født hed Gården 'Knudsgaard', da hans Far blev kaldt 'Knudsen', men hed Lars Jensen.

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 2a på 20.133 m2 og 3p på 6.750 m2 i Maglebrænde, derved fremkommer det samlede grundareal.

Ejendom :

Mere

Grundareal :

26.883 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 2a
-19/4 1847 Nyeholm Stuehus Opført 1892 / 1962
19/4 1847 Ole Larsen Palle Bebygget 193 m2
12/7 1848 Birthe Hansdatter Ydervægge Mursten
27/11 1860 Hans Olsen Tag Tegl
12/12 1878 Karen Olsen
3/12 1885 Ole Peter Olsen Garage Opført 1892
1/2 1889 Auktion Bebygget 56 m2
27/2 1890 Lars Jørgen Andersen Ydervægge Mursten
8/9 1908 Bodil Kirstine Larsen Tag Fibercement
8/5 1912 Jens Christian Andersen
16/6 1915 Ludvig Søren Jørgensen Hønsehus Opført 1948
19/12 1924 Hans Christian Jensen Bebygget 48 m2
8/1 1925 Carl Adolf Larsen Ydervægge Mursten
-1950- Holger Vilhelm Andersen Tag Fibercement
24/7 1978 Poul Henning Andersen
22/8 2006 El Kraft Maskinhus Opført 1948
9/2 2011 Christian Dyrløv Kappel Bebygget 58 m2
29/4 2015 Dines Kappel Ydervægge Træ
matr. nr. 3p Tag Fladt tag
9/2 2011 Christian Dyrløv Kappel
29/4 2015 Dines Kappel Tårnsilo Opført 1950
Bebygget 20 m2
Ydervægge Andet materiale
Tag Fibercement
-
Svinestald Opført 1950
Bebygget 285 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Værksted Opført 1957
Bebygget 182 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført 1975
Bebygget 259 m2
Ydervægge Ander materiale
Tag Metalplader
-
Ungdyrstald Opført 1989
Bebygget 666 m2
Ydervægge Mursten
Tag FibercementRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.

Folio 205
1. Eiendom 1
Folio 255
1. Eiendom 1

Folio 151
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst a
6. Adkomst 5
7. Adkomst 6
8. Adkomst 7
Folio 205
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
Folio 255
1. Adkomst 1
Folio 307
1. Adkomst 1a
2. Adkomst 1b

Folio 151
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 4
6. Hæftelse 5
7. Hæftelse 6
8. Hæftelse 7
9. Hæftelse 8
10. Hæftelse 6
11. Hæftelse 7
12. Hæftelse 8
13. Hæftelse 8
14. Hæftelse 9
15. Hæftelse 10
Folio 205
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2a
3. Hæftelse 2b
4. Hæftelse 3
5. Hæftelse 4
6. Hæftelse 5
7. Hæftelse 6
8. Hæftelse 7
9. Hæftelse 8
10. Hæftelse 9
11. Hæftelse 10
12. Hæftelse 11
13. Hæftelse 12
14. Hæftelse 13
15. Hæftelse 14
16. Hæftelse 15
17. Hæftelse 16
18. Hæftelse 17
19. Hæftelse 18
20. Hæftelse 19
Folio 255
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
10. Hæftelse 10
11. Hæftelse 11
12. Hæftelse 12
13. Hæftelse 13
Folio 307
1. Hæftelse 2
2. Hæftelse 1
3. Hæftelse 2
4. Hæftelse 3
5. Hæftelse 4
6. Hæftelse B
7. Hæftelse 5
8. Hæftelse 6

Ny vandledning.

Udskrift af Forhandlingsprotokollen for Landvæsensnævnet for Retskreds Nr. 28, Nykøbing F. Købstad m. v.
Aar 1950, d. 30 September Kl. 14 afholdtes Møde i Landvæsensnævnet for Retskreds Nr. 28, Nykøbing F. Købstad m. v. paa Aastedet paa Gdr. Frits Andersens Ejendom, Matr. Nr. 1.a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, Som Formand fungerede Overlærer K. P. Lauridsen, Næsgaard, Stubbekøbing.
Der foretoges Sag Nr. 30/1950 vedrørende Udførelse af en ny 20 cm Rørledning paa Matr. Nr. 1a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, til Erstatning for en ældre 4" Rørledning samme Sted efter Begæring af Gdr. Frits Andersen.
De, der af Rekvirenten var begæret indkaldt, er indkaldt ved anbefalet Brev af 19/9 1950, og de indkaldtes Navne og Adresser er opført paa Indkaldelseslisten, der ogsaa ved et Kryds ud for de indkaldtes Navne viser, hvem der var mødt.

Der fremlagdes:

1. Begæringen om at faa afholdt Landvæsensnævnsmøde, Bilag 1.
2. Udskrift af Maglebrænde Sogns Vandsynsprotokol, Bilag 2.
3. Situationsplan over privat Vandløb gennem Matr. Nr. 1a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, kopieret af Hedeselskabets Kontor, Nyk. F. efter kopier af Matrikulskort, Bilag 3.
4. Længdeprofil og Rørlægningsprojekt for privat Vandløb over Matr. Nr. 1. a. Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, udarbejdet af Hedeselskabets Kontor, Nyk. F., Bilag 4.
5. Indkaldelseslisten, Bilag 5.
6. Beskrivelse og Overslag ove Rørlægningsprojekt af privat Vandløb over Matr. Nr. 1 a, Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, udarbejdet af Hedeselskabets Kontor Nykøbing F. Bilag 6.
Rørledningen, der agtes udført til Erstatning for den ældre 4" Rørledning, begynder i Østskellet af Matr. Nr. 1 a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, og gaar videre over Ejendommen til Vestskellet med Udløb i Sogne vandløb Nr. 1 Torkildstrup-Lillebrænde Kommune. Den nederste ca. 220 m lange Strækning indtil Vestskellet henligger dog som Tørvegrav. Rørledningen som Tilløb af Drænvand og Spildevand fra Silo og Gaardsplads samt et Hus paa Matr. Nr. 2 a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, og Drænvand fra Matr. Nr. 2 d, Algestrup By, Maglebrænde Sogn.
En Kendelse afsagt, d. 17/3 1945 af Vandsynet for Maglebrænde Sogn bestemmer, at Ejeren af Matr. Nr. 2 a, den gang Karl Larsen, skal betale Rørene til ledningen mod at faa tilbagebetalt Kr. 120 som var Karl Larsens Udgift til ør til den nuværende 4" Ledning. Udgifterne ved Arbejdet deles lige mellem Frits Andersen og Karl Larsen. Kendelsen gav ingen Løsning af Spørgsmaalet, da den ikke indeholdt nogen Tidsfrist for Arbejdets Udførelse.
Efter at have drøftet Sagen indgik Parterne føgende Forlig:
Underskrevne Gdr. Frits Andersen, som Ejer af Matr. Nr. 1 a, Gdr. Hoger Andersen, som Ejer af Matr. Nr. 2 a, og Gdr. Aksel Pedersen, som Ejer af Matr. Nr. 3 a, alle Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, indgaar herved Forlig om Udførelse af en ny 20 cm Rørledning til Erstatning for en 4" ældre Rørledning over Matr. Nr. 1 a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn.
Rørledningen nedlægges med en Dimension 20 cm brændte Lerrør med Dybde og Fald i Henhold til et af Hedeselskabets Kontor, Nykøbing F., udarbejdet Projekt, dateret 1/9 1950.
Arbejdet genneføres paa Foranstaltning af Ejeren af Matr. Nr. 1a, nu Fritsx Andersen, der ogsaa forskudsvis afholder Udgifterne. Arbejdet paabegyndes snarest muligt og skal være fuldført inden 1 Marts 1951.
Til 1 m Brønden med Vandlaas i Ledningens Begyndelsespunkt tilsluttes de Ledninger fra Matr. Nr. 2 a og 2 d, der er tilsluttet den eksistrende 4" Ledning, og de Drænledninger fra Matr. Nr. 1a, der er tilsluttet 4" Ledningen, tilsluttes den ny Ledning paa Anlægets Bekostning.
Det paahviler Frits Andersen at ansøge om Statstilskud efter Grundforbedringsloven, og det bevilgede Tilskud tilfalder ham.
Senest 14 Dage efter at Arbejdet er godkendt af Hedeselskabet betaler nedenfor nævnte Ejeren af Matr. Nr. 1 a, nu Frits Andersen, hvad Rørene og 1 m Brønden har kostet minus det eventuelle Statstilskud og minus 120 Kr., saaledes at Ejeren af Matr. Nr. 2 a, nu Holger Andersen betaler 2/3, og Ejeren af Matr. Nr. 2 d, nu Aksel Pedersen 1/3.
Endvidere betaler nedenfor nævnte til Ejeren af Matr. Nr. 1 a, nu Frits Andersen, Halvdelen af de øvrige Udgifter, herunder ogsaa Udgifterne til Projektering, Afsætning og Tilsyn m.v. samt til Sagens Behandling for Landvæsensnævnet efter Formandens Opgørelse, saaledes at Ejeren af Matr. Nr. 2 a, nu Holger Andersen, betaler 2/3, og Ejeren af Matr. Nr. 2 d, nu Aksel Pedersen betaler 1/3.
Rørene i den eksistrende 4" Ledning tilfalder Ejeren af Matr. Nr. 1 a, nu Frits Andersen.
Udgifterne ved den fremtidige Vedligeholdelse af 20 cm Rørledningen med tilhørende 1 m Brønd paahviler Brugerne af Matr. Nr. 1 a, 2 a og 2 d med en 1/3 til hver.
Oprensningen af 1 m Brønden i 20 cm Rørledningens Begyndelsespunkt paahviler Brugeren af Matr. Nr. 2 a.
Forliget tinglyses paa Nævnsformandens Foranstaltning som servitutstiftende paa Matr. nr. 1 a, 2 a og 2 d, alle Alkestrup By, Maglebrænde Sogn.
Paataleberettigede er de nuværende og fremtidige Ejere af Matr. Nr. 1 a, 2 a og 2 d, alle Alkestrup By, Maglebrænde Sogn.

Afskrift af Forhandlingsprotokol.