Stangerup Hospital

Hospitalets historie.

Kammerherre Chr. Kehlets enke Marie Margaretha, født Egh, oprettede i 1783 et Hospital i Stangerup. hospitalet var et sted, hvor værdig trængende i Gunslev og Maglebrænde sogne samt Gundsømagle by kunne få husly og ophold. Der var plads til 8 beboere samt opsynsmand og dennes hustru. Opsynet og inspektionen med hospitalet havde Stiftsamtmanden og Biskoppen.

Midlerne kom fra ejerne af Stangerup gods samt naturalier og gaver. Stangerup hospital var en 16 fag lang og 10 ½ alen bred bygning, en fundats for dette er i 1783 konfirmeret af Kongen. Den 29.12.1888 blev Stangerup hospital nedlagt og afhændet.

Der var en kapital på 14.586,22 kr. af denne sum blev der oprettet et legat for værdig trængende i Gunslev, Maglebrænde sogne og Gundsømagle by. Legatnyderne skulle være af Stangerup Gods, og sådanne folk som vel havde forestået gård eller hus, og derefter var blevet værdig trængende uden dog at være kommen ind under det offentlige fattigvæsen, dog havde kvinderne forret frem for mændene.

Der var 8 portioner, der fordeles med 5 i Gunslev, 2 i Maglebrænde sogn og en i Gundsømagle by, alt under forudsætning af at der fandtes værdig trængende. Regnskabsføreren for legatet opbevarede alt i en jernbeslået lille kiste forsynet med "trende" låse. Kisten indeholdt den originale fundats samt de tilhørende værdipapirer. Legatet der var på 8 portioner af 50 kr. årlig, udbetalt med halvdelen 11. juni og 11. december og desuden kr. 15,- i årlig brændselshjælp indtil døden.

Skulle nogen af legatnyderne gøre sig skyldig i betleri, drukkenskab, uterlighed eller anden uskikkelighed, og en formaning af vedkommendes præst ikke hjalp, skulle legatportionerne tilfalde Godsets ejere eller gives til en anden. Legatet findes den dag i dagn, det er stadig præsterne i de tre områder der fordeler legaterne. Det er ikke nogen stor sum, men betragtes vel nærmest som en hæder.

Alle disse oplysninger findes bl.a. fra den lille jernbeslåede kiste som findes i Lokalhistorisk Arkiv i Stubbekøbing.

Legatets størrelse
i 1888 kr. 65,- årlig
i 1905 kr. 75,- årlig
i 1928 kr. 85,- årlig
i 1959 kr. 120,- årlig

Kilde : Lokalhistorisk arkiv Stubbekøbing årsskrift 1985.


Matriklen som Stangerup Hospital lå på eksisterer endnu, men er blevet bygget om sidenhen. Matriklen hedder Matrikel nr. 10 i Stangerup, som er adressen Stangerupgade 1.

3 Januar 1913

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8df70556-5072-42e5-8613-ec95ff5f7d58/query/maglebr%C3%A6nde
Stangerup Gods' Hospital.
hvis Fundats er dateret Stubbekøbing den 18. Januar 1783, og har faaet Kgl. Stadfæstelse den 7. Maj s. A. Dette Hospital oprettedes af Enkefru Kehlet for at fuldbyrde sin salig Mands Vilje. Huset, som er paa 16 Fag i Stangerup By, tillægges Renten af 4000 Rdl. D. C., som indestaar i hele Godsets Bøndergaarde efter Kronens Midler til 4 pCt. Rente.
Renterne af denne Kapital anvendtes til 8 Lemmer, som havde bestyret Gaard eller Hus vel, men som ikke havde modtaget Fattighjælp.
I Husets nordre Ende opbevaredes 5 Jernkakkelovne samt en med 3 Laase og Jernbaand forsynet Kaase til Gemme for den originale Fundats og Panteobligation.
Til hver 2 Personer blev 1 Stue og et lidet Kammer, og hvert Lem fik om Lørdag Aften 24 Skilling D. C.; dette gav aarlig Udgift 104 Rdl. D. C., og desuden gik Opsynsmanden 20 Rdl. 30 Læs Tørv ansattes til 15 Rdl., og Restbeløbet af Rentesummen skulde opspares og anvendes til Vedligeholdelse.
Disse Fundatsbestemmelser blev betydelig omændret i Aaret 1888, saaledes at de 8 Legatportioner, som for Tiden er paa 75 Kroner aarlig, nu uddeles de Legatnydende paa deres Bopæl i Byerne; Gundslev Sogn faar 4 Portioner, Maglebrænde Sogn 3 og Gunslevmagle By 1 Portion.
Huset blev solgt til Maglebrænde Kommune og anvendes som Fattighus.