Matrikel nr. 2e

Matriklens historie

Matrikel nr. :

2e, Stangerup, Maglebrænde.

Den 15/11 2001 blev Matriklen samlet med Stangerupvej 3.

Grundareal :

82.717 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
I Råstofplan 2020 er der på baggrund af principper1 om udvælgelse og behov for nye graveområder, er der blevet udvalgt 11 nye graveområder i regionen.
I Guldborgsund kommune drejer det sig om Kettinge og Maglebrænde.

Arealstørrelse (ha)
8,6

Skønnet forekomst (mio. m3)
0,35

Forekomsttype
Sand/grus/sten

Beliggenhed og afgrænsning
Den foreslåede udvidelse af Maglebrænde Graveområde ligger umiddelbart nord for det eksisterende graveområde. Maglebrænde Graveområde ligger på Falster, i den østlige del af Guldborgsund Kommune, ca. 1½ km sydøst for Maglebrænde.

Råstofgeologi
Forslaget til udvidelse af graveområdet ligger på nordsiden af Falsteråsen, hvor forekomsten i gennemsnit forventes at være 6 meter tyk og med ca. 3 meter overjord. En del af forekomsten ligger under grundvandsspejlet.

Miljøvurdering af graveforslaget
Ved screeningen for miljøpåvirkninger som følge af eventuel råstofgravning i den foreslåede udvidelse af Maglebrænde Graveområde, er der afgrænset en række miljøparametre der kan blive påvirket og som derfor er nærmere beskrevet i miljøvurderingen. Det er vurderet, at det foreslåede graveområde kan udpeges uden væsentlig påvirkning af miljøet, men at en række miljøforhold skal indgå ved vurdering af en råstofansøgning.

1)
1. Der er god dokumentation for en råstofforekomst (udstrækning, mængde, kvalitet)
2. Udlægning af nye graveområder kan ske i områder med knaphed på råstoffer, med hovedfokus på:
a) Udlæg af nye lokale graveområder for at opnå en mere jævn geografisk fordeling af graveområder i hele regionen. Det mindsker transportafstande og styrker lokal forsyning.
b) Nye graveområder udlægges i tilknytning til eksisterende grave, så der hurtigere kan ske en endelig færdiggravning og efterbehandling i området.
3. Hensyn til natur og miljø, naboer og bysamfund, kulturarv og byudvikling m.m. tilgodeses bedst muligt.