Brandtaxationsprotokol

1833

Du kan klikke på de efterfølgende navne, som ejede de enkelte ejendomme dette år.

Maglebrænde Sogns beboere
Navn matr. nr. Navn matr. nr.
Rasmus Johansen Ma. 13 Kirken Ma. ?
Hans Leire Ma. 1 John Hansen Leire Ma. 1
Rasmus Lollike Ma. 2 Hans Pedersen Ma. ?
Peder Mortensen Wæver Ma. ?

Ma. = Maglebrænde Ejerlav

Den 25 November 1833 i Maglebrænde Bye Hoved No 7, bi No 33 omtaxaeret efter Ejeren Hans Pedersens Begæring paa hans Hovedparcel gaard forhen 170 rbd, som efter Ombyning nu er saaledes :

25 November 1833 i Maglebrænde
Hvad er forsikret ? Forsikringssum
a/ Stuehuus 9 Fag alen bred, Stuehuus med Brædegulv i 2 Fag, alt til Beboelse ..... 140 rd er 140 rd
b/ Østen huus 6 Fag 10 alen bredt, Eeg forneden og Fyr foroven med Straae ..... 120 rd er 120 rd
c/ Væstre huus 4 Fag, til udhuus ..... 40 rd er 40 rd
hvorfor forlanges Forsikkring. Frosvarlig mod Ildsvaade ..... 300 rd er 300 rd

Broch, Jens R: Løymann, Mads Rasmussen

Aar 1833 den 1ste Augustii blev af den Constituerede Branddirecteur med undertegnede Taxationsmænd, taget Møde hos Selveiergaardmand John Hansen Leire der eier Gaarden Matr. No 1 i Maglebrænde, der forhen har tilhørt Hans Leire som er forsikkret under Hoved No 7, Bei No 6, for at taxere dennes Gaards Bygninger til Indlemmelse i Stedets almindelige Brandkasse, der bestaaer af følgende Bygninger, forhen forsikkret for 740 rd som nu udgaaer.

1 August 1833 i Maglebrænde
Hvad er forsikret ? Sum/ længde Forsikrings-sum
a/ Stuehuuset beliggende i Øst og Vest og bestaaer af 17 Fag 9 1/4 alen bred, deraf 540 er 520 rd Sølv
   11 Fag med Loft over alt, til Storstue, Dagligstue, Kammer, Kiøken med videre, a Faget 30rd 390
   6 Fag uden Loft, indrettet til Loe og Lader, a Faget 25rd 150
b/ Østre længde 14 Fag 9 3/4 alen bred, indrettet til Port, Stald og Loe a Faget 20rd 320 er 340
c/ Søndre længde 10 Fag, 9½ alen bred til Tærskerloe og Lade a Faget 30rd 300 er 290
d/ Væstre længde 9 Fag, 8½ alen bred, deraf 200 er 190 er
   2 Fag med Loft til Pige og Karlekammer a Faget 30rd 60
   7 Fag til Portrum, Lade og Stier a Faget 20rd 140
e/ Østen for Gaarden er huus paa 5 Fag 8½ alen bred, til Port og Lade a Faget 16rd 80 er 80
f/ Østen for ovennævnte huus, en huusboehl til Gaden, bestaaende af 5 Fag, hvoraf 4 Fag med Loft, 8½ alen bred, indrettet til Stue, Kammer, Kiøken og Stuer, a Faget 16rd 80 er 80
til Sølv 1550
do vurderet til Sølv bliver 1500rd

Eieren forlangte Eiendommen andsat til bemeldte 1500rd Sølv, for hvilken den saaledes blive medtaget til assurance, med ..... 1500 rd Sølv

Alle Bygningerne opførte med klinede Vægge, Straaetag og Eegebindingsværk , med Fyrre over Tømmer, Skorsten og Bageovn, - vel forsynet mod Ildsvaade.

Saaledes passeret bekræftes med Underskrivt

JF.Schierling, JR.Løymann, Hans Friis

Aar 1833 den 1ste Augustii mødte i Herr Cancelliraad Brochs Fraværelse, i Følge Stiftamtets Constitaion af 10de Julii dette Aar Constituerede Branddirecteur Examentes juris Scheerling, i Maglebrænde Bye, for efter Begiæring af samtlige Eiere af Maglebrænde Kirke, at foretage Brandtaxation paa denne til Indlemmelse i Stedets almindelige Brandkasse, hvilke forhen Eier har været assureret for 1/6 Del tilhørende Proprietair Frouchen, Peder Smed og Hans Skomager af Fienstrup for 800 rd Sølv, ved Hoved No 7, bie No 36. _ Taxationsmændende i Forening med Branddirecteuren eftersaae Kirken og befandt saadant at Bestaae som følger:

1 August 1833 i Maglebrænde
Hvad er forsikret ? Sum/længde Forsik- ringssum
a/ Kirkens Skib er 11 Fag i Længden, 19 alen bred, Grundmuur forneden med iværende Kirkestole samt Koer eller Pulpitur i Kirkens væstre Ende og Prækestoel med Trappe; Overtømmeret med svær afstivning, dobbelt i begge Sider, Fyrrelægter, Tegltag over alt godt, vel underskiallet, Brædelag oven paa Bielkerne og malet Fyrre loft neden under Bielkerne paaslaget, taxeres a Faget 400 rd 4400 rd er 4270 rd
b/ Taarnet paa den væstre Ende af Kirken, bygget paa Gavlmuuren og underbygget med Tømmer op i en Spids, tækket med Eegespaaner og Oliemalet samt Flagestang og Fløye, saa og i Taarnet en god Kirkeklokke, alt af Værdie 420 410
c/ Koret ved Kirkens Østre Ende 4 Fag Grundmuur forneden og deri Alteret med rødt Klædebetræk og besnoret med Guldgalloner, samt Altertavlen af Træe, Præste og Degnestoel med videre Sæder og Knæefald, Overtømmeret af Eeg med Tegltag, taxeret for 400 390
d/ Vaabenhuuset 3 Fag, forneden Grundbmuuret, for oven Eegetømmer med Tegltag a 60rd 180 170
Er Sedler 5400 rd
der efter nærværende Overtalskurs udgiør i Sølv 5240 rd

For hvilke Summa Eieren forlangte den forsikkret, - det bemærkes at Kirken i alt godt er vedligeholdt og saaledes vel forsvaret mod Ildsvaade - De behøvendes Brandredskaber forsvarligen. - Dette til Bekræftelse under vores Underskrivt.

JF Schierling JR Løymann John Hansen

Aar 1833 den 1ste Augustii mødte den Constituerede Branddirectior med Taxationsmændene hos Selveiergaardmand Peder Mortensen Wæver i Maglebrænde, for efter dennes Begæring at foretage taxationsforretning over denne Gaard, der forhen har været taxeret under Hoved No 7, Bie No 9 for 710 rd, til Omtaxering i Brandkassen, der skeete som følger :

1 August 1833 i Maglebrænde
Hvad er forsikret ? Sum/længde Forsikringssum
a/ Stuehuuset i Øst og Vest, bestaaende af 12 Fag 9½ alen bred, deraf alle Fag med Loft, og Brædegavl i 3 Fag, indrettet til Stuer, Kamre Kiøkken og Bryggers med Kielder under 3 Fag a 35 rd 420 410 rd Sølv
b/ Østre længde 13 Fag 9 1/4 alen bred, indrettet til Stald, Port og Lade a 20 rd 260 rd er 250 rd
c/ Nordre længde 14 Fag, 9 1/4 alen, indrettet til Loe og Lader a 25 rd 350 rd er 340 rd
d/ Vestre længde 9 Fag 10 alen bred, indrettet til Port, Loe og Lader, hvoraf 1 Fag med Loft a 25 rd 255 rd er 250
Er Sedler 1285 rd
eller Sølv efter Overtalskurs Kamre 1250 rd

Hvorfor Eiren forlangte Forsikkring, - Forhuuset med Brændte Steen, de øvrige Bygninger med Klinede Vægge og Straaetag, Egebindingsværk og over Tømmer Fyr, med Skorsteen og Bager ovn, vel forsynet mod Ildsvaade. _ Dels til Bekræftelse under vores Underskrift.

F Schierling JR Løymann John Hansen

Aar 1833 den 1ste Augustii mødte Branddirectioren med Taxationsmændene i Maglebrænde Bye hos Selveiergaardmand Rasmus Johansen paa Gaarden N 13 for efter dennes Begæring at foretage Een taxationsforretning paa denne Gaards Bygninger der forhen er forsikkret under Hoved N 7, Bie N 16 for 900rd Sølv, hvilken Eiendom befandtes saaledes :

1 August 1833 i Maglebrænde
Hvad er forsikret ? Sum/længde       Forsikringssum
a/ Stuehuuset i Øst og Vest, bestaaende af 16 Fag 9½ alen bred, deraf 1270 rd
   9 Fag med Loft, indrettet til Stuer og Kiøkken a 35 rd 315
   7 Fag til Stald og Loe a 25 rd ..... 175 490 rd er 480 rd
b/ Væstre Huus bestaaende af 12 Fag 8 1/4 alen, indrettet til Port, Loe og Lader a 20 rd 240 rd er 230 rd
c/ længde 9 Fag, 8½ alen bred, indrettet til Port og Lade a 25 rd 225 rd er 220 rd
d/ Østre huus 11 Fag 8½ alen bred, deraf 260 rd er 250 rd
   4 Fag med Loft, indrettet til Stue, Kammer og Bryggers a 30 rd ..... 120 rd
   7 Fag til Port, Lade og Stie a 20 rd ..... 140
e/ Væsten Gaarden er huus paa 7 Fag, 7 alen, deraf 96 rd er 90
   3 Fag med Loft indrettet til Stue, Kiøkken og Kammer a 20 rd ..... 60 rd
   3 Fag indrettet til Tørrehuus a 12rd ..... 36 rd
Er Sedler 1311 rd
der vurderet til Sølv udgiør

HvorforEieren forlangte Forsikkring, - Bygninger med Klinede Vægger og Straaetag, Eegebindingsværk for neden og Fyr for oven, Skorsten og Bagerovn - Vel forsigret mod Ildsvaade.

Dette til Bekræftelse med Underskrift.

FSchierling HRLøymann Hans Friis

Aar 1833 den 1ste Augustii mødte den Constituerede Branddirectioren med Taxationsmændene hos Selveiergaardmand Rasmus Lollike paa Gaarden No 2 i Maglebrænde, for efter dennes Begæring at foretage taxationsforretning over denne Gaard, der forhen har været taxeret under Hoved No 7, Bie No 7 for 625 rd, til Indlemmelse i Brandkassen, der skeete som følger :

1 August 1833 i Maglebrænde
Hvad er forsikret ? Sum/længde       Forsikringssum
a/ Stuehuuset i Øst og Vest, bestaaende af 20 Fag 9 1/4 alen bred, deraf 1290 rd
   11 Fag med Loft til Stuer, Kammer og Kiøkken a 35 rd ..... 385 rd 565 rd er 550 rd
   9 Fag indrettet til Stald og Loe a 20 rd ..... 180
b/ Østre længde 11 Fag 8½ alen bred, indrettet til Port og Lade a 20 rd 220 rd er 210 rd
c/ Nordre længde 9 Fag, 9 3/4 alen, indrettet til Loe og Lade a 25 rd 225 rd er 220 rd
d/ Vestre længde 10 Fag 8½ alen, indrettet til Loe og Lade a 20 rd 200 rd er 190 rd
e/ Østen ved Gaarden ibygget denne et Huus paa 6 Fag, 8 1/4 alen bred, deraf 120 rd er 120 rd
   3 Fag med Loft til Stue og Kiøkken a 30 ..... 90 rd
   3 Fag indrettet til Stue med videre a 10rd ..... 30 rd
Er Sedler 1330 rd
der vurderet til Sølv udgiør

Hvorfor Eiren forlangte Forsikkring, - Bygninger opført med Klinede Vægge, Eegebindingsværk og Fyrre over Tømmer, med Skorsten og Chagleovn - vel forsigret mod Ildsvaade.

Dette til Bekræftelse med Underskrift.

FSchierling HRLøymann Hans Friis