Adolph Ferdinand Christian Dieckmann

Erindringer

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Født 9 Maj 1817 i Stege af Caspar Jacob Dieckmann og Hannea Marthine Birckholdt

Hjemmedøbt 21 Maj 1817

Døbt 4 Juli 1817 i Stege Kirke

Konfirmeret 2 Oktober 1831 i Vordingborg Kirke

Gift 18 November 1846 i Sværdborg Kirke med Kirsten Isaksdatter

Brandtaxation på Matriklen 5 i Algestrup i 1865

Ejede 17 December 1873 Matrikel nr. 5c i Algestrup, Maglebrænde

Død 2 September 1890 i Lervadskjær, Snejbjerg

Begravet 6 September 1890 på Snejbjerg Kirkegård

Hustru :

Kirsten Isaksdatter
Født 4 September 1823 i Over Vindinge, Sværdborg
Død 31 Marts 1903 på Lervadskjær, Snejbjerg

Børn :

Christian Dieckmann
Født 24 Februar 1848 i Stensby, Kalvehave
Gift 28 Juni 1881 i Klovborg Kirke med Birthe Marie Frederiksen
Død 9 Marts 1924 på Vildbjerggård, Vildbjerg
Jacob Dieckmann
Født 8 September 1849 i Stensby, Kalvehave
Død 5 Oktober 1860 i Algestrup, Maglebrænde
Adolph Dieckmann
Født 4 September 1851 i Stensby, Kalvehave
Gift 24 Januar 1888 i Funder Kirke med Juliane Asmine Pape
Død 1 Februar 1918 på Lervadskjær, Snejbjerg
Hannea Dieckmann
Født 19 Marts 1854 i Algestrup, Maglebrænde
Gift 29 April 1885 i Snejbjerg Kirke med Niels Mikkelsen
Død 26 Auhust 1926 i Colorado, USA
Ingeborg Dieckmann
Født 27 Februar 1856 i Algestrup, Maglebrænde
Gift 18 November 1890 i Snejbjerg Kirke med Anders Christian Nygaard
Død 2 August 1944 på Brinkgård, Sønderstrup, Eskilstrup
Isaac Dickmann
Født 18 Maj 1858 i Algestrup, Maglebrænde
Gift 26 Marts 1889 i Timming Kirke med Kirsten Maria Larsen
Død 2 Juni 1940 i Søndergade 15, Vildbjerg, Vildbjerg
Jacob Dieckmann
Født 14 Juli 1861 i Algestrup, Maglebrænde
Gift 1 April 1892 i København med Vilhelmine Christine Pedersen
Død 8 Juni 1952 i Los Angeles, USA
Hans Dieckmann
Født 10 December 1863 i Algestrup, Maglebrænde
Død 15 December 1863 i Algestrup, Maglebrænde
Hans Dieckmann
Født 29 Januar 1866 i Algestrup, Maglebrænde
Gift 26 November 1901 i Silkeborg Kirke med Kirstine Jensen
Død 25 August 1926 i Førstballe, Nørup

Søskende :

Dorthea Henriette Aurora Dieckmann
Født 11 Juli 1819 i Stege
Carl Vilhelm Theodor Dieckmann
Født 4 September 1821 i Knudsby Skole, Vordingborg
Død 14 Juli 1827 i Knudsby Skole, Vordingborg
Rudolph Julius Birkholdt Dieckmann
Født 14 Juni 1823 i Knudsby Skole, Vordingborg
Død 12 Juli 1829 i Knudsby Skole, Vordingborg
Judithe Marie Sophie Dieckmann
Født 5 Februar 1825 i Knudsby Skole, Vordingborg
Gift 1´ med Niels Hansen
Gift 2´ med Hans Martin Bødcher
Død 11 April 1906 i Nykøbing Falster
Caroline Vilhelmine Theresia Dieckmann
Født 22 Juni 1827 i Knudsby Skole, Vordingborg
Gift med Peder Thygesen
Død 3 Maj 1904 i Stuby, Kastrup
Julie Rudolphine Jacobine Dieckmann
Født 31 Juli 1829 i Knudsby Skole, Vordingborg
Død 6 December 1830 i Knudsby Skole, Vordingborg
Hanea Martine Dieckmann
Født 30 Juli 1842 i Knudsby Skole, Vordingborg
Gift 28 April 1873 i Kastrup Kirke med Ole Hansen
Død 12 December 1921 i Kæderup, Tureby
Johan Christian Dieckmann
Født 20 November 1844 i Knudsby Skole, Vordingborg
Død 20 Oktober 1921 i Kindvig Skole, Mern


Adolph Ferdinand Christian Dieckmann blev født den 9. maj 1817 i Stege på Møn, som søn af skolelærer Caspar Jacob Dieckmann og Hustru Hannea Marthine Birckholdt. Han kaldte sig til daglig Ferdinand Dieckmann.

Han blev hjemmedøbt den 21. maj 1817 og fremstillet i kirken den 4. juli 1817. Blandt fadderne var ”Bodsvend Christian Birckholdt hos Hr. Købmand Erlicher af Stege.” Det er Hannea Marthines yngste broder Christian Ichler Birckholdt født 1797.

I 1834 var han fortsat hjemmeboende i skolen i Knudsby, men i 1840 var han tjenestetyende hos gårdfæster Peder Hansen på en gård i Oreby i Kastrup Sogn, d.v.s. ca. 1 km fra hjemmet. I 1841 - 45 var han tjenestekarl hos sin morbror, hørkræmmer Christian Ichler Birckholdt, som boede Strandgade 55 på Christianshavn i København og havde butik "under Børsen nr. 6". Christian Ichler Birckholdt var den yngste af prokurator Christian Martin Birckholdt og hustru Inger Maria Smidts 7 børn.

Samtidig med at Adolph Ferdinand Christian Dieckmann tjente hørkræmmer Birckholdt på Christianshavn, var hans 2 år yngre søster Dorthea Henriette Aurora Dieckmann, ifølge folketællingen 1845, tjenestepige hos hørkræmmer Jens Rasmussen på Kultorvet i København.

Se oversigt over Adolph Ferdinand Christian Dieckmanns opholdssteder og erhverv.

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann blev gift den 18. november 1846 i Sværdborg Kirke med Kirsten Isaksdatter. Hun var født den 4. september 1823 i Over Vindinge, Sværdborg Sogn, som datter af gårdmand Isak Nielsen og hustru Dorthe Hendricksdatter. Over Vindinge er en landsby på Sydsjælland, ca. 5 km NØ for Knudsby. Se mere om Kirsten Isaksdatters familie.

I perioden 1846-52 var Adolph Ferdinand Christian Dieckmann domæne gårdforpagter i Steensby i Kalvehave sogn, hvor de 3 ældste børn blev født i 1848, 1849 og 1851. Landsbyen Steensby var en 1½ km. lang ”slynget vejby,” hvilket vil sige, at alle gårde og huse lå i en enkelt række på begge sider af den let slyngede bygade, som det også fremgår af kortet. Landsbyens form og gadernes forløb er i øvrigt fuldstændig uændret frem til i dag.

Af folketællingen for 1850 fremgår, at der på gården boede 2 familier: Gårdejer Hans Pedersen med hustru og 4 børn i alderen 5-13 år samt gårdforpagter Ferdinand Dieckmann med hustru, 2 børn på 1 og 2 år samt en tjenestekarl og en tjenestepige. Hans Pedersens gård, matr. nr. 7a, var beliggende i den østligste ende af landsbyen, hvor et vandløb krydser bygaden.

Boede på Østre Sidevej 1

Gården er i brandforsikringen fra 1859 beskrevet med 4 længer, der anvendtes således: Stuehus i syd, lade i vest, stald i øst og lade i nord.

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann og Kirsten Isaksdatter fik 9 børn, hvoraf de 7 overlevede til voksen alder.

I 1852 flyttede familien til Falster. Sammen med Niels Pedersen, som boede i et hus i Steensby og ejede et stykke jord, købte Adolph Ferdinand Christian Dieckmann gården matr. nr. 5 i Alkestrup by, Maglebrænde sogn på Nordfalster. Købekontrakten er dateret 27. maj 1852 og køberne overtog gården straks med betaling af alle udgifter fra 1. januar 1852. Sælgeren, Peder Hansen, skulle have mulighed for at blive boende og drive gården indtil 1. maj 1853. Da gården havde tilhørt det Classenske Fideikommis på Korselitze, og var ved at overgå til selveje, dog uden at Peder Hansen endnu havde skøde på ejendommen, var der en del formaliteter, der først skulle bringes i orden, men den 13. januar 1853 blev der tinglyst skøder til hver af de to købere. Den samlede købesum var 10.350 rigsbankdaler. Gårdens samlede areal var 1.023.840 kvadratalen svarende til 73 tønder land. Foruden ejendommen købte de også gårdens andel af Maglebrænde sogns konge- og kirketiende, d.v.s. at de som jordejere fremover skulle modtage denne afgift.

De to købere betalte hver halvdelen af købesummen og delte ejendommen imellem sig, således at Adolph Ferdinand Christian Dieckmann fik skøde på matr. nr. 5a og 5c, og Niels Pedersen på matr. nr. 5d, 5e og 5f. Derved var de to nye ejendomme nogenlunde lige store. Adolph Ferdinand Christian Dieckmann udredte ca. halvdelen af sin andel af købesummen kontant, og Det Classenske Fideikommis lånte ham 2.500 Rbd. mod pant i ejendommen. I 1855 supplerede han med et lån på 2.300 Rbd. fra sin morbror Christian Ichler Birckholdt i København mod en panteobligation i ejendommen (indfriet 1861).

Den firelængede gård var en del år tidligere blevet flyttet ud fra Alkestrup by og lå på overtagelsestidspunktet på matr. nr. 5a. Tilbage i byen var et mindre stuehus (på matr. nr. 5b), som tjente som aftægtshus for Peder Hansens far. Ved udflytningen fra landsbyen var der tidligere blevet opført et nyt stuehus. Disse ændringer ligger før 1835, hvor gården er angivet med fire længer på generalkvartermesterstabens kort, som er tegnet dette år. Gennem brandtaksationerne, som er foretaget i henholdsvis 1853, 1865 og 1869, kan gårdens bygninger og ændringer i disse følges i hovedtræk. Kort efter overtagelsen blev den nordre længe taget ned og genopført på Niels Pedersen jord. Der blev senere opført en ny nordre længe. I 1865 beskrives den som værende på 5 fag og ikke fuldført. På dette tidspunkt er en tidligere beskrevet tilbygning til stuehuset fjernet. I 1869 var den nordre længe blevet færdig og var på 11 fag. Da gården stod færdig i 1869 var dens længer sammenbyggede, men med ca. 6 meter mellem nord- og østlængerne. Brandforsikringssummen i 1869 var 2045 Rigsbankdaler.

Brandtaksationen i 1865 giver den mest detaljerede beskrivelse af gårdens bygninger, indretning og anvendelse.

I forbindelse med optagelse af lån blev ejendommen vurderet af to ”kyndige og uvildige” sognefogeder den 30. september 1853, og ud over en beskrivelse af bygningerne, som svarer til brandtaksationens beskrivelse anfører de, at ”De Gaarden tilligende Jorder ere af god Bonitet, i veldyrket Tilstand og udgjør et Areal af 36½ Tdr. Land”. Ejendommen blev vurderet til 5.000 Rbd. under hensyn til at der påhvilede den en kornafgift (tiende) samt en aftægtsydelse. Når disse var betalt ville ejendommen kunne sættes til fuld værdi på 6.000 Rdl.

En tid boede Ferdinand Dieckmanns søster Caroline Vilhelmine Theresia Dichmann hos familien. Hun flyttede til Nykøbing Falster i 1856.

Af folketællingerne for den periode familien havde gården i Alkestup fremgår det, at de ikke havde tjenstefolk boende. D.v.s. at gården ikke var større end at de kunne klare driften alene, formentlig med bistand af daglejere i høsten og andre travle perioder.

Efter 20 år på Falster besluttede familien sig i 1873 for at bryde op og flytte til Jylland. Hvad der lå bag denne beslutning ved vi ikke med sikkerhed, men den beretning, som sønnen Isak Dieckmann har fortalt, og som her er citeret efter Knud Lysgaards artikel i Herning Folkeblad ved Isak Dieckmanns 80 års fødselsdag, lyder således:

”Faderen var Gaardmand og havde mange børn. Han indsaa, at det vilde blive meget vanskeligt at faa dem sat i Stilling paa Falster, hvor Jorden var meget dyr. Han solgte derfor Gaarden og tog til Jylland hvor han købte ”Lervadskjær” ved Herning. Isak Dieckmann var da 14 Aar gl.”.

Gården i Alkestrup blev solgt for 14.300 Rdl. med overtagelse til 1. april 1873.

Det var kun muligt at medbringe ejendele i mindre omfang, når man skulle rejse så langt. Derfor blev en del solgt på auktion. Herredsfogedens annonce i de lokale aviser lyder således: "Mandag den 24de ds., Formiddag Kl. 11, lader Gaardejer F. Dichmann i Alkestrup paa sin Bopæl, formedelst Eiendomssalg, afholde Auktion over forskjelligt Ind- og Udbo, saasom: Borde, Stole, Sengesteder, Kjøkkenredskaber, et 8-dages Stueuhr, Vogne, en Ploug, Harver, Slæder, noget Tømmer, nye Brædder, nogle Favne Brænde, en Haandkværn samt en Aars-Plag, 6 Køer, to Kvier, en Tyr, 7 Faar, en Griis, en Gaas, en Gase m.M." Auktionen indbragte 1.074 rigsdaler.

Det fremgår af tilgangslisten i Snejbjerg sogns kirkebog, at familien ankom til sognet i marts-april 1873. Den ældste søn, Kristian Dieckmann var taget i forvejen og ankom den 23. marts. Ferdinand Dieckmann med børnene Ingeborg, Hannea, Adolph og Isak ankom den 7. april (man har tilsyneladende glemt at anføre Kirsten Isaksdaater på listen). En rejse fra Falster til Jylland anno 1873.

Lervadskjær er beliggende få km SV for Herning i Snejbjerg sogn. Se kort. Ved købet i 1873 indgik matr. nr. 35a, 35b og 35c i den samlede ejendom, og prisen herfor var i alt 11.350 Rdl. som også omfattede bygninger og gårdens besætning og udstyr.

Med tre hjemmeboende drenge og en pige har familien kunnet klare det meste af arbejdet uden fremmed arbejdskraft. I 1880 bestod husstanden således af:
Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 62 år
Kirsten Isaksdatter, 56 år
Adolf Dieckmann, 28 år
Hanea Dieckmann, 25 år
Isak Dieckmann, 21 år
Hans Dieckmann, 14 år
Anne Marie Andersen, 16 år, Tjenestepige.

På dette tidspunkt var der to gårde, idet vi ved at stuehuset på Adolf Dieckmanns gård blev genopført efter et lynnedslag i 1891.

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann døde af kræft den 2. september 1890 på Lervadskjær og blev begravet på Snejbjerg kirkegård.

Kirsten Isakdatter solgte i 1891 gården med den resterende jord (matr. nr. 35a) til sønnen Hans Dieckmann, men blev selv boende i henhold til en udførlig aftægtskontrakt som sikrede hende bolig, føde, omsorg og pleje. Kontrakten er tinglyst som en del af skødet. Hans og hans hustru Kirstine drev gården indtil 1907, hvor de solgte den.

Kirsten Isaksdatter døde på Lervadskær den 31. marts 1903 og blev begravet på Snejbjerg kirkegård.