Panteobligation

9 Januar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


26.

Stempel 1 r 64 s

Udsl 26/1 76 Nr 3

Panteobligation!

Underskrevne Niels Rasmussen Lollike Gd: i Maglebrænde tilstaaer herved at have modtaget tillaans af Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Capital til Eet Tusinde Rd: Rm:, hvilke 1000 Rd: jeg forpligter mig til skadesløs at tilbagebetale efter et halvt Aars Varsel til den derefter førstkomm: 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin. I Renter betaler jeg 5 pC: p: A:, som beregnes forud og betales med Halvdelen til hver af ovennævnte Terminer. Bevilling til at svare 5 pC: i aarlig Rente er meddeelt d: 8 Nobr: d: A:. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital, Renter og mulige Omkostninger pantsætter jeg herved, med Prioritet efter nedennævnte Hæftel-

Læst d: 9 Januar 1866.

ser, den mig heri Byen tilhørende Eiendom Matr: No: 37d af Hartk: 2 fk: 1½ Ab: med de til Eiendomm: hørende Bygninger, disses Assurancesum, samt Eiendomm: Andeel i Sognets Kirketiende Forud for nærværende Gjæld hæfter paa den pantsatte Eiendom: 1. til Stangerup Hospital 41 Rd: 78 s, hvilket Beløb i Tilfælde af Udstykning hæfter solidarisk paa de enkelte Parceller. 2, til samme Hospital solidarisk med det øvrige Stangerup Gods, ifølge Declaration af 30 Nobr: 1858, forskjellige Naturalpræstationer, hvis Værdi ikke er opgivet. 3 Refusion til forskjellige aarlig 96 Rd: 90 s samt 1 Td: Havre, solidarisk med det øvrige Stangerup Gods, 4, Kongetienden sælger ikke Eiendomm:, derimod Kirketienden, paa hvilken for hele Sognet hæfter 550 Rd:, der dog formenes at være betalte; hvorfor Fjendstrup Huusmænd ere forbeholdte fri Stolestade i Kirken. 5, Præstetienden udgjør 6 Td: 6 Skp: Byg aarlig samt 3 Skp: 1 fk: Byg aarlig for Smaaredsel. 6. Pantegjæld 1800 Rd: hvoraf 250 Rd: ere Cautionsforpligtelse. 7, Do 1400 Rd: til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn, hvoraf svares 5% p: A: Efterhaanden som noget af nævnte Pantegjæld udbetales, giver Oprykningsret for nærværende Laan. Skulde jeg lade Pantet forfalde eller paadrage mig Restance af Skatter eller Afgifter, eller udeblive med Renter over Forfaldstid, er Capitalen strax og uden Opsigelse forfalden til Udbetalen. I Søgsmaalstilfælde angaaende dette Laan er jeg pligtig at møde for Stubbekjøbing Forligscomm: og Herredsret med Varsel som for Indenbyesboende, og undergiver mig forøvrigt den hurtige Retspleie efter fr 25 Januar 1828.

Maglebrænde skrevet i Moseby d: 12' Dcbr: 1865. Niels Rasmussen Lollike

Som Vidner
Morten Kjøl. Niels Jørgensen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 9 Januar 1866.

Oxenbøll.