Panteobligation

9 Januar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


27.

Udsl. 9/3 76 Nr 3

Stempel 1 r 64 s

Panteobligation!

Underskrevne Morten Rasmussen Kjøl Gaardeier i Maglebrænde tilstaaer herved at have modtaget tillaans af Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Capital Eet Tusinde Rd: Rm:, hvilke 1000 Rd: jeg forpligter mig til skadesløs at tilbagebetale efter et halvt Aars Varsel til den derefter førstkomm: 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin. I Renter betaler jeg 5 pC: p: A:, som beregnes forud og betales med Halvdelen til hver af ovennævnte Terminer. Bevilling til at svare 5 pC: i aarlig Rente er meddeelt d: 6 Nobr: d: A:. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital, Renter og mulige Omkostninger pantsætter jeg herved, med Prioritet efter nedennævnte Hæftelser, de mig heri Byen tilhørende Eiendomm: Matr: No: 16a af Hartk: 5 Td: 4 Skp: 2 fk: 2 Ab:, samt Matr: No: 37f. af Hartk: 2 fk: 2 Ab: med de til Eiendomm: hørende Bygninger, disses Assurancesum, samt deres Andeel i Sognets Konge- og Kirketiende Forud for nærværende Gjæld hæfter paa de pantsatte Eiendomm: 1. til Stangerup Hospital 41 Rd: 78 s, hvilket Beløb i Tilfælde af Udstykning hæfter solidarisk paa de enkelte Parceller. 2, til samme Hospital solidarisk med det øvrige Stangerup Gods, ifølge Declaration af 30 Nobr: 1858, forskjellige Naturalpræstationer, hvis Værdi ikke er opgivet. 3 Refusioner til forskjellige, aarlig 96 Rd: 90 s samt 1 Td: Havre, solidarisk med det øvrige Stangerup Gods, 4, Paa Sognets Kongetienden hæfter Kgl: Capital 650 Rd:, samt aarlig Refusion til Nykjøbing Latinskole 10 Td: Rug, 11 Td: Byg, 3 Td: Havre; paa Sognets Kirketiende hæfter 550 Rd:, som dog formenes at være betalte; hvorfor Fjendstrup Huusmænd ere forbeholdte frit Stolestade i Kirken. 5, Præstetienden udgjør 1 Td: Hvede, 1 Td: Rug, 1 Td: Ærter, 2 Td: Byg, 1 Td: Havre og 3¼ Skp: Byg for Smaaredsel. 6. Pantegjæld 4550 Rd: hvoraf 200 Rd: ere Cautionsforpligtelse. 7, Do 1000 Rd: til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn, hvoraf svares 5% p: A: i Rente. Skulde jeg lade Pantet forfalde eller paadrage mig Restancer af Skatter og Afgifter, eller udeblive med Betaling af Renter over Forfaldstid, er Capitalen strax og uden Opsigelse forfalden til Udbetaling. I Søgsmaalstilfælde i Anledning af dette Laan, er jeg pligtig at møde for Stubbekjøbing Forligscomm: og Herredsret med Varsel som for Indenbyesboende, og undergiver mig forøvrigt den hurtige Retspleie efter fr 25 Januar 1828.

Maglebrænde, skrevet i Moseby d: 12' Dcbr: 1865.

Læst d: 9 Januar 1866.

Morten Rasmussen Kjøl.

Som Vidner
Niels Rasmussen Lollike. Niels Jørgensen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 9' Januar 1866.

Oxenbøll.