Panteobligation

9 Januar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


28.

Udslettet 1 Aug. 1905 Nr. 23.

Stempel 3 m: 8 s

Panteobligation!

Underskrevne Jørgen Jensen Tømmermand og Huuseier i Maglebrænde tilstaaer herved, at have modtaget tillaans af Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Capital Tre Hundrede og Halvtredsindstyve Rd: Rm:, hvilke 350 Rd: jeg forpligter mig til skadesløs at tilbagebetale efter et halvt Aars Varsel til den derefter førstkomm: 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin. I Renter betaler jeg 5 pCt: p: A:, som beregnes forud og betales med Halvdelen til hver af ovennævnte Terminer. Bevilling til at svare 5% p: a: i Rente. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital, Renter og mulige Omkostninger pantsætter jeg herved med første Prioritets Panteret, den mig heri Byen tilhørende Eiendomm: Matr: No: 4h med de til Eiendomm: hørende Bygninger og disses Assurancesum. Skulde jeg lade Pantet forfalde eller paadrage mig Restancer af Skatter og Afgifter, eller udeblive med Renter over Forfaldstid, er Capitalen strax og uden Opsigelse forfalden til Udbetaling. I Søgsmaalstilfælde i Anledning af dette Laan er jeg pligtig at møde for Stubbekjøbing Forligscomm: og Herredsret med Varsel som for Indenbyesboende, og undergiver mig forøvrigt den hurtige Retspleie efter fr 25 Januar 1828.

Maglebrænde skrevet i Moseby d: 12' Dcbr: 1865.

Jørgen Jensen.

Til Vitterlighed
Karen Hansen. L: Paulsen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 9' Januar 1866. Paa Eiendomm: hæfter Andeel i en Matr: No: 4c paahvilende aarlig Afgift af 6 Skp: Byg til Sognepræsten i Stubbekjøbing. Debitor har ikke Adkomst paa Bygningerne.

Oxenbøll.