Panteobligation

9 Januar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


30.

Udsl. 9/12 79 Nr. 24.

Stempel 32 s

Panteobligation!

Underskrevne Johannes Nielsen Smed i Maglebrænde tilstaaer herved, at have modtaget tillaans af Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Capital Eet Hundrede og Fem og Halvtredsindstyve Rd: Rm:, hvilke 175 Rd: jeg forpligter mig til skadesløs at tilbagebetale efter et halvt Aars Varsel til den derefter førstkomm: 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin. I Renter betaler jeg 5% p: A: som beregnes forud og betales med Halvdelen til hver af oven-

Læst d: 9' Januar 1866.

nævnte Terminer. Bevilling til at svare 5% i aarlig Rente er meddelt d: 18' Nobr: 1865. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital, Renter og mulige Omkostninger pantsætter jeg herved med første Prioritets Panteret, det mig heri Byen tilhørende Huus med Tilliggende: Matr: No: 35 af Hartk: ½ Ab:, samt den mig ligeledes tilhørende heri Byen beliggende Smedie, samt Bygningernes Assurancesum. Til Jens Løimands Enke svares aarlig to Mark af den Grund hvorpaa Smedien er bygget, da bemeldte Grund er hende tilhørende. Skulde jeg lade Pantet forfalde, eller paadrage mig Restancer af Skatter og Afgifter, eller udeblive med Renter over Forfaldstid er Capitalen strax og uden Opsigelse forfalden til Udbetaling. I Søgsmaalstilfælde angaaende dette Laan er jeg pligtig at møde for Stubbekjøbing Forligscomm: og Herredsret med Varsel som for Indenbyesboende, og undergiver mig forøvrigt den hurtige Retspleie efter fr 25 Januar 1828.

Maglebrænde skrevet i Moseby d: 17' Dcbr: 1865.

Johannes Nielsen.

Til Vitterlighed
H: P: Ernsten. Karen Hansen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 9' Januar 1866. Den pantsatte Eiendom er 35a med Hartk: ¾ Ab:

Oxenbøll.