Panteobligation

9 Januar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


89.

Udslettet den 4 August 1868

Stempel 80 s

Læst d: 9' Januar 1866.

Panteobligation!

Jeg underskrevne Anders Rasmussen Møller Gd: i Maglebrænde tilstaaer herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Sum 500 Rd:, skriver Fem Hundrede Rd: Rm:, hvilken Capital jeg forpligter mig og mine Arvinger, een for alle og alle for een til efter 3 Md: foregaaende opsigelse fra een af Siderne skadesløs at tilbagebetale paa Sparekassens Contoir en af de sædvanlige Contoirdage til en 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin. Saalænge Kapitalen hos mig indestaaer svarer jeg ifølge forventende Bevilling deraf i aarlig Rente 5%, indtil videre 4½ % der erlægges med Halvdelen i hver af de ovennævnte Terminer inden d: 18' i Terminsmaaneden og skulde jeg udeblive med Renters Erlæggelse mere end 8 Dage efter denne Dato skal den hele Kapital strax til Betaling være forfalden. Til ydermere Sikkerhed for skadesløs Betaling af denne Kapital med paaløbende Renter og alle i Tilfælde af Søgsmaal paagaaende Omkostniinger giver jeg herved bemeldte Sparekasse Panteret i den mig ifølge Skjøde læst 4 Januar 1857 tilhørende Eiendomsgaard beliggende under Matr: No: 13a i Maglebrænde By og Sogn af Hartk: 5 Td: 7 Skp: 1½ Ab: og No: 37a ibd: af Hartk: 2 Skp: ½¾ Ab: med Konge og Kirketiende samt i Gaardens samtlige Bygninger og deres Forsikkringssum, i den almindelige Brandkasse, næstefter 3.350 Rd: og Aftægt 781 Rd: 94 s. Paa Eiendomm: som henhører under Stangerup Gods, er noteret Smaaredsel 3 Skp: 1 fk: og Qvætiende 2 5/16 fk: Byg efter Capitaltaxt til Præsten. Til Stangerup Hospital svarer 41 Rd: 78 s hvilket Beløb i Tilfælde af Udstykning hæfter solidarisk paa de enkelte Parceller samt forskjellige Naturalpræstationer hvis Værdi ikke er opgivet og Refusion til forskjellige, aarlig 96 Rd: 90 s samt 1 Td: Havre. Paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hæfter Kgl: Kapital 650 Rd: samt Refusion til Nykjøbing Latinskole 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre, paa Sognets Kirketiende hæfter 550 Rd:, som dog formenes at være betalt. Dersom Pantet ikke holdes i forsvarlig Stand eller i nogen Maade forringes eller paadrages Restancer i Skatter og Afgifter samt Renter, de er Kapitalen uden foregaaende Opsigelse forfalden til Udbetaling, og er jeg i Tilfælde af Søgsmaal underkastet den ved fr 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning og pligtig at møde for Forligskredsen og Bytingsretten med Varsel som for Indenbysboende.

Stubbekjøbing d: 5' Januar 1866. Anders Møller.

Til Vitterlighed

Læst d: 9' Januar 1866.

C: B: Benzon. Lauritz Nyholm.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 9' Januar 1866.

Oxenbøll.