Panteobligation

9 Januar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


4.

Aflæst den 23 Februar 1875 No 1.

Stempel 5 Rd:

Panteobligation!

Jeg underskrevne Margrethe Petersen Enke efter Gaardmand Rasmus Hansen Skomager (Trane) i Stangerup tilstaaer herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Sum 3000 Rd:, skriver Tre Tusinde Rd: Rm:, hvilken Kapital jeg forpligter mig og mine Arvinger een for alle og alle for een til af 3 Maaneders foregaaende Opsigelse fra een af Siderne skadesløs at tilbagebetale paa Sparekassens Contoir en af de sædvanlige Contoirdage til en 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin. Saalænge Kapitalen hos mig indestaaer svarer jeg ifølge forventende Bevilling deraf i aarlig Rente 5%, indtil videre 4½ Prct:, der erlægges med Halvdelen i hver af de ovennævnte Terminer inden d: 18' i Terminsmaaneden, og skulde jeg udeblive med Renters Erlæggelse mere end 8 Dage efter denne Dato skal den hele Kapital strax til Betaling være forfalden. Til ydermere Sikkerhed for skadesløs Betaling af denne Kapital med paaløbende Renter og alle i Tilfælde af Søgsmaal paagaaende Omkost-

Læst d: 9' Januar 1866.

ninger giver jeg herved bemeldte Sparekasse 1 Panteret i den min afdøde Mand ifølge Skjøde af 2 nobr: 1829 tilhørende Eiendomsgaard Matr: No: 7a i Stangerup af hartk: 2 Td: 1 Skp: 1 fk: 2 Ab: Glskat 17 Rd: 23 s og Matr: No: 7b sammesteds af Hartk: 3 Td: ¾ Ab: Glskat 27 Rd: 32 s med Kirke og Kongetiende samt i Gaardens samtlige Bygninger og dens Forsikkringssum i den almindelige Brandkasse. Det Bemærkes at for Tienden af det priviligerede Hartk: svares i Refusion til Kirken, Præsten og Degnen af Gaarden i Stangerup Hospital og forøvrigt Andeel i Refusioner af Stangerup Gods til Beløb 96 Rd: 90 s tilligemed forskjellige Naturalier. Paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hæfter Kgl: Kapital 650 Rd: samt Refusion til Nykjøbing Latinskole 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre, paa Maglebrænde Sogns Kirketiende hæfter Kgl. Kapital 550 Rd:, der dog skal være indfriet og Huusfolkene i Fjendstrup skulle have fri Stolestade i Kirken. Skifteextract af Rasmus Hansen (Trane) Skomgers Hustru for Arv til Rest 265 Rd: 90 s med Panteret i Eiendomm: Ind og Udbo efter No: 1-4 og 350 Rd: samt Smaaredsel 3 Skp: 1 fk: og Græstiende 1 3/16 fk: Byg efter Kapitalstaxt til Præsten. Dersom Pantet ikke holdes i forsvarlig Stand eller i nogen Maade forringes eller paadrages Restancer i Skatter og Afgifter samt Renter, de er Kapitalen uden foregaaende Opsigelse forfalden til Udbetaling og er jeg i Tilfælde af Søgsmaal underkastet den ved fr 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning og pligtig at møde for Forligskredsen og Bytingsretten med Varsel som for Indenbysboende.

Stubbekjøbing d: ... Januar 1866.
Margrethe Pedersen
m: f: P:.

Til Vitterlighed
R: J: Kaare. Magnus Huus.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 30' Januar 1866.
No 4 - vide folio 708.

Oxenbøll.