Panteobligation

6 Februar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


13.

Udsl 20/6 71

Stempel 1 Rd: 64 s

Panteobligation!

Jeg underskrevne Gd: Hans Peder Hansen af Maglebrænde By og Sogn tilstaaer herved at være skyldig til Hr: Studiocus Oscar Frederik Hillerup af Kirstineberg den Summa 1000 Rd:, skriver Eet Tusinde Rd: Rm:, hvilken Capital jeg forpligter mig til efter Fem Maaneders foregaaende Opsigelse fra een af Siderne skadesløs at betale til en 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin, til hvilken Termi-

Læst d: 6' Febr: 1866.

ner jeg ligeledes forpligter mig til efter indgiven Ansøgning, hvorpaa forventes Bevilling at erlægge 5% aarlig Rente, som erlægges til Creditor paa hans Bopæl hver Termin inden d: 18'. med der halve, da Capitalen ellers strax er forfalden til Betaling. Ligeledes er Capitalen strax forfalden til Betaling dersom jeg ikke skulde holde nedennævnte Pant vel vedlige eller dersom jeg skulde paadrage det Restance af Skatter og Afgifter, som have fortrin eller dersom jeg ved utilbørlig Leie eller forpagtning skulde handle til skade for min Creditor. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af denne Capital med paaløbende Renter og Omkostninger i Tilfælde af Søgsmaal giver jeg herved min Creditor Panteret i den mig ifølge Vielsesattest, tinglæst 14 Febr: 1865, tilhørende Gaard Matr: No: 15a i Maglebræde By og Sogn i Stubbekjøbing Herred, af hartk: 4 Td: 2¼ Ab:, Glskat 32 Rd: 84 s med Matr: No: 37g af hartk: 3 fk: ¾ Ab: og Matr: No: 9c af Hatrk: 7 Skp: 3 fk: med alle dertil hørende Rettigheder, Bygninger og disses Assurancesum, samt Konge og Kirketiende af Eiendomm:, Besætning og Inventarium næstefter Aftægt til Ane Hansdatter af Værdi 324 Rd: samt efter 1600 Rd:, der indestaaer i forveien i Eiendomm: samt efter en paa Matr: No: 9c til Rasmus Johansen og Datter Bodil Rasmussen, hvilende Aftægt, hvorfor der endvidere forlods hæfter paa Eiendomm: til Stangerup Hospital 41 Rd: og 78 s, hvilket Beløb i Tilfælde af Udstykning hæfter solidarisk paa de enkelte Parceller samt til samme Hospital solidarisk med det øvrige Stangerup Gods ifølge Declaration af 30' Nobr: 1858 forskjellige Naturalpræstationer og Refusioner til forskjellige aarlig 96 Rd: 90 s og 1 Td: Havre ligeledes solidarisk med det øvrige Stangerup Gods ligesom der paa Sognets Kongetiende hæfter Kgl: Capital 650 Rd: og aarlig Refusion til Nykjøbing Latinskole 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre og paa Kirketienden mulig 550 Rd: og Ret for Fjendstrup Huusmænd til frit Stolestade i Kirken. I Søgsmaalstilfælde er jeg pligtig at give ved Forligelsescommissionen i Nykjøbing og Falsters vestre Herreds Ret, samt undergivne Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til Bekræftelse har jeg egenhendigen underskrevet i tvende Vidners Overværelse, og maa Obligationen tinglæses uden mig at varsle. Maglebræn-

Læst d: 6' Febr: 1866.

de, skrevet paa Kirstineberg d: 13' Januar 1866. Hans Peder Hansen.

Som Vidner.
Braband. Mortensen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 6 Febr: 1866.

Oxenbøll.