Panteobligation

6 Februar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


6.

Udslettet 14 Januar 1868 No 1.

Panteobligation!

Jeg underskrevne Hjulmand Peder Rasmussen af Maglebrænde erkjender herved at have modtaget tillaans af Huusmand Rasmus Hansen sammesteds den Sum 100 Rd: hvilke Eet Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til skadesløst at tilbagebetale det Aars 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin Samme med et halvt Aars Varsel fra en af Siderne lovlig bliver opsagt og jeg forrenter Capitalen saalænge den hos mig indestaaer med 4 pCt: p: A: der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer paa Creditors Bopæl. Forringes nedennævnte Pant eller jeg udebliver med Renten over d: 18' i Terminsmaaneden er Capital m: v: strax og uden Opsigelse forfalden til Betaling, hvorfor jeg i Søgsmaalstilfælde er underkastet den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Betaling af nævnte Capital med Renter og mu-

Læst d: 20 Febr: 1866.

lige Omkostninger giver jeg herved Creditor 1 Prioritet og Panteret i alt mit Ind og Udbo og sammes Forsikkringessum. Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Maglebrænde men Skrevet i Stubbekjøbing d: 13' Febr: 1866. Peder Rasmussen

Til Vitterlighed.
F: F: Frederiksen. Gjern.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 20' Febr: 1866.

Oxenbøll.