Panteobligation

27 Februar 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


13.

Udsl. 2/7 72

Stempel 64 s.

Panteobligation!

Jeg underskrevne Tømrer Rasmus Pedersen af Maglebrænde erkjender herved at være skyldig til Pigen Ane Marie Jørgensen af Falkerslev den Sum 400 Rd: hvilke Fire Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til skadesløst at betale det Aars 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin Samme med eet halvt Aars Varsel fra en af Siderne lovlig bliver opsagt og jeg forrenter Capitalen saalænge den hos mig indestaaer med 4 pCt: p: A: der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer paa Creditrixs Bopæl. Forringes nedennævnte Pant, paadrages det Skatterestancer, eller jeg udebliver med Renten over d: 18' i Terminsmaaneden er Capital m: v: strax og uden Opsigelse forfalden til Betaling, hvorfor jeg i Søgsmaalstilfælde er underkastet den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Betaling af nævnte Capital med Renter og mulige Omkostninger giver jeg herved Creditrix 1' Prioritet og Panteret i de mig efter Skjøde af D: D: tilhørende Eiendom Matr: No: 4b i Maglebrænde af Hartk: 2 Skp: 3 fk: ¾ Ab: gl: Skat 3 Rd: 53 s og Matr: No: 28 sammesteds af Hartk: 1 Skp: 1 fk: Glskat under Gaardene, med Bygninger og disses Assurancesum, saaog Eiendomm: Kirketiende min Besætning og Inventarium, Avl og Afgrøde En tidligere Eier har manglet tinglæst Adkomst paa Kirketienden og det bemærkes at paa Matr: No: 4b hviler en aarlig Afgift af 1 Td: Byg til Sognepræsten i Stubbekjøbiong og paa Matr: No: 28 en aarlig Afgift til Gaardmændene stor 2 Rd:. Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Maglebrænde men Skrevet i Stubbekjøbing d: 8' Januar 1866. Rasmus Pedersen.

Til Vitterlighed.
Gjern. Hans Hjulmand.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 27' Febr: 1866. Hartk: paa Matr: No: 4b er 2 Skp: 3 fk: ½ Ab:. Det er ifølge Panteregisteret tvilsomt om
Læst d: 27' Febr: 1866.

ikke No: 28 hører under Stangerup Gods og Behæftelserne paa dette.

Oxenbøll.