Panteobligation

29 Maj 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


2.

500 Rd: udslettet 18/6-67.

Stempel 5 Rd:.

Panteobligation!

Jeg underskrevne Gd: Rasmus Nielsen Leire af Rodemark erkjender herved at være skyldig til Gd: Hans Peter Larsen Hjulmand i Stangerup den Sum 3000 Rd: skriver Tre Tusinde Rd: Rm: hvilket Beløb forbliver indestaaende uopsagt fra Creditors Side indtil 11' Dcbr: 1869. Fra nævnte Termin og til enhver Tid fra min Side kan Capitalen opsiges med eet halvt Aars foregaaende Varsel til en 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin og saalænge Capitalen hos mig indestaaer forrenter jeg Samme med 4 pCt: p: A:, der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer paa Creditors Bopæl. For en Tydeligheds skyld tilføies, at Capitalen kan opsiges mig til Udbetaling i 11' Dcbr: Termin 1869 naar jeg ½ Aar forud derom er varslet. Forringes nedennævnte Pant, paadrages det Skatterestancer eller jeg udebliver med Renten over d: 18 i Terminsmaaneden er Capital m: v: strax fornævnte Uopsigelighed upaaagtet, forfalden til Betaling hvorfor jeg i Søgsmaalstilfælde er underkastet den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af nævnte Capital med Renter og mulige Omkostninger giver jeg herved Creditor første Prioritet og Panteret i den mig efter Skjøde af D: D: tilhørende Eiendom Matr: No: 4c i Stangerup af Hartk: 2 Td: 1 Skp: 3 fk: 1¼ Ab: gl: Skat 14 Rd: tilligemed Parcellens Konge og Kirketiende Creditor og Hustru ere for deres Levetid forbeholdte 4 Læs Tørv af den paa

Læst d: 29' Mai 1866.

Parcellen værende Tørvemose. Af Parcellen svares i Vederlag for Smaaredsel 1 Skp: og for Qvægtiende ½ fk: Byg efter Capitalstaxt til Præsten. Paa den samlede Gaard Matr: No: 4a og 4b hæfter til Stangerup Hospital 41 Rd: 78 s, forskjellige Naturalpræstationer samt aarlig Refusion 96 Rd: 90 s i Forening med det øvrige Stangerup Gods, ligesom der ogsaa paa Maglebrænde Sogns Konge og Kirketiende hæfter Capital og Refusioner. Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Rodemark men Skrevet i Stubbekjøbing d: 15' Mai 1866. Rasmus Nielsen.

Til Vitterlighed.
Chr: H: Hermansen. Gjern.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 29' Mai 1866. Den pantsatte Eiendom skal bebygges inden 2 Aar. Paa Sognets Kongetiende hæfter aarlig Refusion til Nykjøbing Latinskole af 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre.

Oxenbøll.