Panteobligation

19 Juni 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


7.

Udsl 3/3 1871

Stempel 16 s

Panteobligation!

Underskrevne Parcellist Lars Pedersen i Maglebrænde tilstaaer og vitterliggjør herved at have modtaget tillaans af Velagtede Gd: Lars Jørgensens Enke i Lillebrænde, den Summa 100 Rd: Rm:, hvilke Eet Hundrede Rd: Rm:, jeg forpligter mig og Arvinger til at tilbagebetale min ovennævnte Creditor i den 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin hvortil samme fra een af Siderne med et halvt Aars Varsel lovligt opsagt vorder, og saalænge Capitalen hos mig indestaaer at forrente denne med 4% pr: A:, at erlægge med Halvdelen i hver af Aarets sædvanlige Terminer. Til Sikkerhed for Capital, Renter og mulige Søgsmaalsomkostniniger, pantsætter jeg herved med Eiendom: Parcellen No: 2 Matr: No: 14c af Gaarden nyt Matr: No: 14a i Maglebrænde der staaer for Hartk: Ager og Eng og Matr: 2 Td: 1 Skp: 3 fk: ¾ Ab: Glskat

Læst d: 19' Juni 1866.

16 Rd: 53 s dens Bygninger og dens Bygninger og disses Assurancesum samt Parcellens Andeel i Maglebrænde Sogns Konge og Kirketiende, med Prioritet næstefter bemeldte Parcels Andeel i den Stangerup Gods paahvilende Hæftelse til Hr: M: Kongens kasse og Stangerup Hospital Hospital 24,356 Rd: 83½ s og den paa Sognets Kongetiende hvilende Refusion til Nykjøbing Cathedralskole : 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre samt 650 Rd: i Penge, og Prioritetsgjæld til Lars Madsen Süder i Marrebæk 1300 Rd:, man ?????? de 400 Rd: jeg efter Panteobligation af 22 Febr: 1856, tinglæst d: 28 Febr: 1856 skylder min fornævnte Creditor. Thi skal bemeldte Parcel saaledes som jeg den eier efter Skjøde af 18 Januar 1851 tinglæst 13' Mai s: A: være og forblive min Creditor et sikkert Underpant næstefter de nævnte Prioriteter, hvorfor ikkun bemærkes, at den anførte Prioritetsgjæld 1300 Rd: ikke skyldes til Lars Madsen Süder i Marrebæk men til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn og hvoraf svares 5% aarlig Rente. Skulde Søgsmaal denne Gjæld betræffende opstaae, da underkaster jeg mig den ved fr 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning. Dette til Bekræftelse ved min egenhændige Underskrift i 2de Vitterlighedsvidners Overværelse.

Maglebrænde, pt: Stubbekjøbing d: 15 Juni 1866.
Lars Pedersen.

Til Vitterlighed
Niels Pedersen. A: F: Strate.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 19' Juni 1866. Paa Eiendomm: hviler Undertægt til Rasmus Andersen Troelsen og Hustru, aarlig 3 Td: Rug, 3 Td: Byg 4 Skp: Hvede og 4 Skp: Ærter, og Andeel i alle Matr: No: 14 paahvilende til Stangerup Hospital skyldige Capital af 41 Rd: 78 s, samt Refusioner.

Oxenbøll.