Panteobligation

26 Juni 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


15.

Udslettet 25/6-67 No 31.

Stempel 1 rd 48 s

Udskrift!

Forhandlingsprotocollen for Stubbekjøbing Forligskreds: Aar 1866 d: 25 Juni blev Forligscomm: holdt, hvor de forelages Sagen No: 63: Particulier O: Sørensen, contra Gd: Peder Peder-

Læst d: 26 Juni 1866.

sen Smed Maglebrænde, betræffende skyldige 900 Rd:. Parterne mødte personlig, Forlig blev indgaaet saaledes : Indklagede forpligter sig til under Executions Trang at betale det paastaaende Beløb 900 Rd: til 11 Juni 1867. Som Sikkerhed for Forligets prompte Opfyldelse pantsætter Indklagede hans tilhørende Gaard Matr: No: 12 i Maglebrænde med alt rette Tilhørende og Tilliggende med Panteret næstefter de derpaa for Tiden hvilende tinglæste Forskrivninger. Forliget oplæst og underskrevet.

C: O: Sørensen. H: P: Pedersen Smed.

Afskriftens Rigtighed bekræftes J: Breum.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 26 Juni 1866. Paa Eiendomm: der er Matr: No: 12a og hvis Hartk: er 6 Td: 3 Skp: 1 fk: og 2 Ab: hviler foruden Pantegjælden, skyldig Capital til Stangerup Hospital 41 Rd: 78 s, samt andeel Refusioner.

Oxenbøll.