Panteobligation

3 Juli 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


3.

Udslettet d 28 Sept: 1869

Stempel 2 m:

Panteobligation!

Jeg underskrevne Tømrer Niels Jørgensen af Maglebrænde erkjender herved at have modtaget tillaans af Hr: Forpagter v: Harten paa Skjørringe den Sum 200 Rd:, hvilke To Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til skadesløst at tilbagebetale det Aars 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin Samme med eet halvt Aars Varsel fra en af Siderne lovlig bliver opsagt og jeg forrenter Capitalen saalænge den hos mig indestaaer med 4 pCt: p: A:, der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer paa Creditors Bopæl. Forringes nedennævnte Pant, paadrages det Skatterestancer, eller jeg udebliver med Renten over d: 18' i Terminsmaaneden er Capital m:v: strax og uden Opsigelse forfalden til Betaling, hvorfor jeg i Søgsmaalstilfælde er underkastet den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Betaling af nævnte Capital med Renter og mulige Omkostninger giver jeg herved Creditor første Prioritet og Panteret i det mig efter Skjøde af 2' Oktober 1863 tilhørende Huus med Grund og Have, som under Matr: No: 4g i Maglebrænde er ansat til Hartk: 1½ Ab: Glskat 14 s. Bygningernes Assurancesum samt mit Ind- og Udbo og hvad jeg iøvrigt eier eller eiende vorder. Paa den samlede Parcel Matr: No: 4c. hæfter en aarlig Afgift til Præsten i Stubbekjøbing af 6 Skp: Byg. Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Maglebrænde men skrevet i Stubbekjøbing d: 29 Juni 1866.
Niels Jørgensen.

Til Vitterlighed
Aug: Gjern. Gjern.

Læst d: 3 Juli 1866.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 3 Juli 1866. Paa Eiendomm: hviler Kirketiende ½ fk: Byg aarlig in natura.

Oxenbøll.