Panteobligation

4 September 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


12.

Udsl 24/12-67.

Stempel 48 s

Panteobligation!

Jeg underskrevne Parcellist Jørgen Pedersen af Alkestrup erkjender herved at have modtaget tillaans af Ungkarl Ole Hansen i Oureby paa Sjælland den Sum 300 Rd:, hvilke Tre Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til skadesløst at tilbagebetale det Aars 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin Samme med et halvt Aars Varsel fra een af Siderne lovlig bliver opsagt og jeg forrenter Capitalen saalænge den hos mig indestaaer

Læst d: 4 Septembr: 1866.

med 4 pct: p: A., der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer paa Creditors Bopæl. Forringes nedennævnte Pant, paadrages det Skatterestancer, eller jeg udebliver med Resten over d: 18' i Terminsmaaneden er Capital m: v: strax og uden Opsigelse forfalden til Betaling, hvorfor jeg i Søgsmaalstilfælde er underkastet den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Betaling af nævnte Capital med Renter og mulige Omkostninger giver jeg herved Creditor Prioritet og Panteret næstefter Afgift stor 3 Td: Byg efter hvert Aars Capitalstaxt til det Classenske- Fideicomm: og Creditforeningsmidler oprindelig stort Beløb 1400 Rd: med 5 pct: Renter og statutmæssige Forpligtelser i Henhold til dette Beløb i den mig efter Skjøde der læses samtidig hermed tilhørende Parcel Matr: No: 4b i Alkestrup Maglebrænde Sogn med Tilliggende af Hartk: 1 Td: 1 Skp: ¾ Ab: Glskat 7 Rd: 70 s Bygningerne og disses Assurancesum samt Eiendomm: Konge og Kirketiende Adkomstdocumenterne paa Eiendomm: skulle forinden Tinglæsningen forevises paa Corselitze, oaa Maglebrænde Sogns Kongetiende hæfter Kogl: Capital 650 Rd: og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre og paa Maglebrænde Sogns Kirketiende hviler Kgl: capital 550 Rd:, der dog skal være betaltm hvorfor Huusfolkene i Fjendstrup have fri Stolestade i Kirken. Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Alkestrup men skrevet i Stubbekjøbing d: 12' Juni 1866.
Jørgen Petersen.

Til Vitterlighed Ferdinand Dickmann. Gjern.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 4' Septbr: 1866.

Oxenbøll.