Panteobligation

4 September 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


9.

Udsl12/10 69.

Stempel 48 s (vide Papiir 7)

Panteobligation!

Undertegnede Parcellist Jørgen Pedersen, som er bleven Eier af den, ifølge Obligation tinglæst den 24' Mai 1864 af Parcellist Hans Christensen til Creditforeningen af Grundeiere, de danske Østifter, pantsatte Eiendom: den bebyggede Parcel Matr: No: 4b i Alkestrup By i Maglebrænde Sogn under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiction i Maribo Amt, overtager herved den ifølge nysnævnte Obligation tilbagestaaende Restgjæld til et Beløb af 282 Rd: 10 s, og erkjender saaledes at jeg, ved i forrige Debitors Sted at indtræde som Medlem i bemeldte Forening er bleven skyldig til denne : To Hundrede Fiirsindstyve oh To Rd: 10 s r: S: Rm:. I Forhold til den oprindelige af en tidligere Eiere stiftede Gjæld til Beløb 300 Rd: r: S: Rm: er Tre Hundre-

Læst d: 4 Septembr: 1866.

de Rd: r: S: Rm: bliver jeg altsaa ifølge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med den øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer for alle af Foreningens indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssigen er udtraadt af samme. Af bemeldte oprindelige Gjælds Beløb erlægger jeg aarligen fra 11 Juni 1866 at regne, og indtil Gjælden er betalt, 5 er fem Procent eller 15 Rd: hvoraf Halvdelen eller 2% erlægges......... hans indtrædende i den oprindelige Debitors forhold til Foreningen og iøvrigt, ...... med lige første Prioritet næstefter Arvefæsteafgiften, men give sides de ifølge Obliagtion som tinglæses samtidig herved til Foreningens skyldige 994 rd 64 s r: S: Rm: med dertil knyttede statutmæssige Forpligtelser i Forhold til 1100 rd r: S: Rm:, den i Taxationsforretning af 16 Nobr: 1859 af Foreningens Taxationsmænd beskrevne og mig ifølge Adkomst, som tinglæses samtidig hermed, tilhørende Eiendom: Parcellen Matr: No: 4b i Alkestrup By i Maglebrænde Sogn, under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiction i Maribo Amt, ifølge Indenrigsminist: Skri: af 19: Nobr: 1861, skyldsat for Hartk: 1 Td: 1 Skp: ¾ Ab: og Glskat 7 rd 70 s, med den Eiendomm: tilhørende Konge og Kirketiende, med Parcellens Bygninger, disses muur, nagelfaste eller jordfaste Tilbehør, deres Avl og Afgrøde, Eiendomm: Leie og anden Interesse samt besætning, Brandredskaber, Inventarium og Redskaber .......... Forsaavidt nogen af de Pantet tilhørende Indtægter, Natural eller Arbeidspræstationer, som ere medregnede ved Eiendommens Taxation, maatte blive afløste i den Tid hvori Gjældsforholdet varer, da skal den Afløsningssum, der maatte blive erlagt for en slig Revenu, umiddelbart indbetales i Foreningens Kasse som extraordinairt Afdrag paa Gjælden ..... eller jeg tilegner mig Afløsningssummen for nogen af de Eiendomm: tilhørende Indtægter eller Natural eller Arbeidspræstationer.....

Læst d: 4 Septembr: 1866.

Bygningerne, Besætningen, Inventariet eller productbeholdningen. ......, eller Tiende ..... ere .... eller hvis saadanne Restancer maatte vise sig at være paadragne Pantet af den oprindelige Debitor ..... Bygninger, Productbehold, Besætning og Inventarium ..... Det bemærkes, at Arvefæsteafgiften svares til det Classenske Fideicomm: med 3 Td: 4 Skp: 2 fk: Byg aarlig. Paa den Eiendomm: tilhørende Kongetiende paahvilende Kogl: Capital 6650 Rd: og aarlig Refusion til Nykjøbing Latinskole af 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre. Paa Kirketiende Kgl: capital 550 Rd:, hvilken dog antages at være indbetalt, men ikke af Pantebogen udslettet, Der findes ikke Noget tinglæst om, at den indløselige Deel af Bankhæftelsen paahviler Pantet.

Alkestrup men skrevet i Stubbekjøbing d: 26' August 1866.
Jørgen Pedersen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
L: Bjørn. Gjern Petersen.
Malermester Herredsfuldmægtig
Stubbekøbing

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 4' Septembr: 1866, deels som Pantebrev for 282 Rd: 10 s, deels med Hensyn til det Debitor paahvilende Ansvar for Foreningens Gjæld samt med Hensyn til hans Forpligtelse til eventuelt at svare overordentlige Bidrag til Reservefonden. Det bemærkes at den paa Eiendomm: henstaaer uudslettet Pantegjæld tilCreditforeningen til Beløb ialt 1317 Rd: 24 s.

Oxenbøll.