Panteobligation

11 September 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


18.

Udsl 14/6 1887 No 25.

Stempel 2 rd 4 m 8 s.

Panteobligation!

Jeg underskrevne Ole Nielsen i Alkestrup tilstaaer herved at være skyldig til det Classenske Fideicomm: 1350 Rd: Rm:, som bemeldte Stiftelses Direction har lavet mig. Disse Tretten Hundrede og Halvtredsindstyve Rd: forpligter jeg mig og Arvinger efter ½ Aars Opsigelse fra Fideicomm: Side, men efter et Aars Opsigelse fra min eller Arvingers, rigtig og skadesløs at betale paa Corselitze Skriverstue i en af de sædvanlige Terminer, saaog, medens Capitalen hosmig bliver indestaaende, deraf fra 11 Juni 1866 at regne at svare i Rente 4% aarligt, der bliver at erlægge i 11 Juni og 11' Dcbr: Termin, hver Gang med det Halve, ligeledes paa Corselitze Skriverstue. Til Sikkerhed for den ovennævnte mig laante Capital, med Renter og mulige Omkostninger skadesløs, giver jeg herved det Classenske Fideicomm: ½' Prioritets Panteret i den mig efter Skjøde af D: D: tilhøren-

Læst d: 11 Septembr: 1866.

de Gaard Matr: No: 3a og 3b i Alkestrup By, Maglebrænde Sogn Stubbekjøbing Herred, der staaer for Hartk: 5 Td: 3 fk: 2 Ab: og Glskat 34 Rd: 4 s med paaværende Bygninger, næstefter Bygafgiften 15 Td: 2 Skp: 3 fk: ligesom Fideicomm: ogsaa giver samme Sikkerhed i den Sum hvorfor Bygningerne ere eller bliver forsikkrede i Brandkassen. Dersom Pantet ikke holdes i forsvarlig Stand, men i nogen Maade forringes, eller dersom Renterne af den laante Capital, eller de af Eiendomm: gaaende Skatter og Afgifter ikke til Forfaldstiderne prompte erlægges, da er Capitalen strax og uden nogen Opsigelse forfalden til Betaling og Panthaverne berettiget til at tiltræde Eiendomm: og deri at søge Betaling paa lovlig Maade, hvilket ogsaa skal gjælde, hvis jeg maatte undlade at holde Bygningerne forsikkrede i Brandkassen. Skulde der af Pantet ikke kunne udbringes skadesløs Betaling af Capital, Renter og Omkostninger skal saadant ikke i nogen Maade komme Panthaverne til mindste Tab, men jeg eller Arvinger ere forbundne til at andre mine Eiendele at udrede det Manglende, saa at det Classenske-Fideicomm: eller Hvo som med lovlig Adkomst maatte have denne min Obligation i Hænde, skal være og forblive skadesløs i alle Maader. I Tilfælde af Søgsmaal angaaende dette Laan, denne Pantsætning eller noget deraf Degenderende underkaster jeg mig den hurtige Retsforfølgning som fr 25 Januar 1828 hjemlede. Det anmærkes at Actieretten for den indfriede Deel af Bankhæftelsen er Eieren uvedkomm: og at Adkomstdocumenterne forevises paa Corselitze Godscontoir forinden Tinglæsningen. Til Bekræftelse haver jeg denne min Pante-Obliagtion egenhændigen underskrevt i 2' Vitterligheds-Vidners Overværelse.

Alkestrup d: 25 Juni 1866. Ole Nielsen.

Til Vitterlighed
Niels Olsen. Niels Larsen.
af Ønsløv af Klodskov.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds-

Læst d: 11' Septembr: 1866.

Ret d: 11 Septembr: 1866. Til Præsten svares i Smaaredsel 3 Skp: 1 fk: og i Qvægtiende 2 1/16 fk: Byg efter Capitalstaxt.

Oxenbøll.