Panteobligation

9 Oktober 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


3.

Stempel 32 s.

Panteobligation!

Jeg underskrevne Arbeidsmand Christian Frederik Christensen af Fjendstrup By i Maglebrænde Sogn, tilstaaer og vitterliggjør herved at have modtaget tillaans af Huuseier Frederik Libbert Christiansen i Eskildstrup den Summa 200 Rd: Rm:, hvilke To Hundrede Rd: Rm:, jeg forpligter mig og Arvinger til at tilbagebetale min ovennævnte Creditor i d: 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin hvortil samme med

Læst d: 9 October: 1866.

½ Aars lovligt Varsel fra en af Siderne opsagt vorder, og saalænge Capitalen hos mig indestaaer, at forrente denne med 4% p: A:, Renten at erlægge med Halvdelen i hver af Aarets sædvanlige Terminer. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital Renter og eventuelle Søgsmaalsomkostninger, giver jeg herved min ovennævnte Creditor 2'. Prioritets-Panteret i alt mit Ind- og Udbo af hvad Mere nævnes kan Intet i nogen Maade undtaget, og i Tilfælde af Ildsvaade de i sammes Assurancesum. Dersom jeg udebliver med Renterne over 14 Dage udover de fastsatte Betalingsterminer, eller jeg undlader at holde de pantsatte Gjenstande brandforsikkrede til deres Værdi, da er Capitalen strax og uden foregaaende Opsigelse forfalden til skadesløs Betaling, ligesom jeg i Tilfælde af et Søgsmaal skulde opstaae denne Gjæld betræffende, er underkastet den ved fr 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning. Dette til Bekræftelse med min egenhændige Underskrift i 2' Vidners Overværelse.

Fjendstrup pt: Stubbekjøbing d: 8' Octobr: 1866.
Christian Frederik Christensen.

Til Vitterlighed
A: F: Strate. Annette Strate.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 9 Octobr: 1866. I Obligationen er giver 2'. Prioritet, men der er ikke anført, hvor stor 1' Prioritet skal være. Saavidt det af Panteregisteret kan saae er Debitors Eiendele forud pantsatte for 85 Rd:.

Oxenbøll.