Panteobligation

9 Oktober 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No: 2.

Udslettet 29/7 1887 No 1

Stempel 3 Rd.

Læst d: 9 October 1866.
Panteobligation!

Undertegnede Gaardeier Ole Nielsen som er bleven Eier af den, ifølge Obligation tinglæst d: 22' Mai 1860 og 14' Juli 1863 af Gaardmand Lars Peter Madsen til Creditforeningen af Grundeiere i de danske Østifter i pantsatte Eiendom: Gaarden Matr: No: 3a og 3b i Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiction, i Maribo Amt, overtager herved den ifølge nysnævnte Obligation tilbagestaaende Restgjæld til et Beløb af 1785 Rd: 94 s. og erkjender saaledes at jeg, ved i forrige Debitors Sted at indtræde som Medlem i bemeldte Forening er bleven skyldig til denne Eet Tusinde Syv Hundrede Fiirsindstyve og Fem Rd: 94 s. r: S: Rm:. I Forhold til den oprindelige ved den forannævnte Obligation stiftede Gjæld til Beløb 2000 Rd: r: S: Rm: er To Tusinde Rd: r: S: Rm: bliver jeg altsaa ifølge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med dens øvrige nuværende eller tilkom: debitorer for alle af Foreningen indgaaede Forpligtelse, indtil jeg statutmæssigen er udtraadt af samme. Af bemeldte oprindelige Gjælds Beløb erlægger jeg aarligen fra 11 Juni 1866 et regne, og indtil Gjælden er betalt, 5 er fem % eller 100 Rd:, hvoraf halvdelen eller 2½% erlægges. ..... som indtræder i den oprindelige Debitors forhold til Foreningen og iøvrigt ..... med Prioritet næstefter Arvefæsteafgiften og efter 1350 Rd: er Eet Tusinde Tre Hundrede og Halvtredsindstyve Rd: til det Classenske Fideicomm: den i Taxationsforretning af 4' Mai 1863 af Foreningens Taxationsmænd beskrevne og mig ifølge Adkomst, som tinglæstes samtidig hermed, tilhørende Eiendom, Gaarden Matr: No: 3a og 3c

Læst d: 9' October 1866.

i Alkestrup By, i Maglebrænde Sogn, under Stubbekøbing Herreds Jurisdiction i Maribo Amt, med tilliggende Jorder, som ere skyldsatte: under bemeldte Matr: No: 3a for Hartk: 4 Td: 1 Skp: ½ Ab: og Glskat 27 Rd: 47 s og og 3c 7 Skp: 3 fk: 1½ Ab: og Glskat 6 r 53 s. ialt Hartk: 5 Td: 3 fk: 2 Ab: og Glskat 34 Rd: 4 s, med Gaardens Konge og Kirketiende med Eiendomm: Bygninger, disses muur- og nagel- eller jordfaste Tilbehøre, derunder Kakkelovne og Comfurindretninger indbefattede. Jordens Avl og Afgøde, Eiendomm: Leie og anden Interesse samt Besætning, Brandredskaber, Inventarium og Redskaber. .... Forsaavidt nogen af de Pantet tilhørende Indtægter, Natural eller Arbeidspræstationer, som ere medregnede ved Eiendomm: Taxation, maatte blive afløst i den Tid hvori Gjældsforholdet varer, da skal den Afløsningssum, der maatte blive erlagt for en slig Revenu umiddelbart indbetales i Foreningens Kasse som extraordinairt Afdrag paa Gjølden. ..... eller jeg tilegner mig Afløsningssummen for nogen af de Eiendomm: tilhørende Indtægter eller Natural eller Arbeidspræstationer ..... Bygningerne, Besætningen, Indventariet og Productbeholdningen ..... eller Tiender ..... ere ..... eller hvis saadanne Restancer maatte vise sig at være paadragne Pantet af den oprindelige Debitor. ..... Bygninger, Productbeholdning, Besætning og Inventarium ..... Der bemærkes, at der paa hele Maglebrænde Sogns Kongetiende hæfter en Refusion til Nykjøbing Cathedralskole af 10 Td: Rug, 11 Td: Byg samt 3 Td: Havre og i samme er perpetueret en Kgl: Capital af 650 Rd:, hvorfor samtlige Tiendeeiere alle for een og een for alle hæfte, saavelsom for Skatterne af hele Sognets saavel Kongetiendeydende som matriculerede Hartk: 21 Td: 2 Skp: 3 fk: 2¼ Ab: Samtlige disses Afgifter, der af vedkomm: Oppebørselsbetjente fordres under eet af hele Sognets Kongetiende, fordeles derefter paa hver Mand, i forhold til Kjøbesummerne. Med Hensyn

Læst d: 9' October 1866.

til en tidligere Eiers d: 17' Januar 1839 tinglæste Adkomst paa Kirketienden bemærkes, at fælledsskjødet har faaet Retsanmærkning om, at en ag Udstederne Hr: Langsted, ikke findes at have tinglæst Adkomst paa Gaarden Liselund, hvorunder Fæstegodset i Fjendstrup By hører, ligesom eiheller de har samme opgivne fæstere paa Tienden af deres Gaarde, det samme er Tilfældet med den angivne Mensalbonde og Communitetsbonde af Maglebrænde. Slutteligen bemærkes, at den foranprioriterede Arvefæsteafgift svares til det Classenske Fideicomm: med 15 Td: 2 Skp: 3 fk: Byg aarlig. Der findes ikke Noget tinglæst om, at den indløselige Deel af Bankhæftelsen paahviler Pantet.

Alkestrup d: 26 September 1866. Ole Nielsen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
J: Wied. Rasmus Davidsen.
Kjøbmand og Agent i Stubbekjøbing. Parcellist i Maglebrænde.

Læst inden Stubbekjøbiing Herreds Ret d: 9' Octobr: 1866, deels som Pantebrev for 1785 Rd: 94 s, deels med Hensyn til den Debitor i forhold til den oprindelige Gjæld paahvilende solidariske Ansvarlighed og med Hensyn til hans forpligtelse eventuelt at svare overordentlige Bidrag til Reserve og Administrationsfonden.

Oxenbøll.