Panteobligation

6 November 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


21.

Udsl 10/1 1871

Stempel 8 Rd: 2 s

Panteobligation!

Underskrevne Hans Peder Pedersen (Smed), Gaardeier i Maglebrænde tilstaaer herved at have modtaget til Laans af Kjøbmand J: Lublin i Nykjøbing p: F: 5000 Rd: er Fem Tusinde Rd: i Østifternes Creditforeningsobligationer. Dette Laan forpligter jeg mig til at tilbagebetale med Fem Tusinde Rd: Rm: i hvilken 11 Juni eller 11' Debr: Termin sammen med et halvt Aars Varsel fra en af Siderne lovlig er bleven opsagt, ligesom jeg i Henhold til erhvervede Bevilling forpligter mig til, fra 11' Dcbr: d: A: at regne, at forrente samme med 5 pCt: p: A:, hvilken Rente erlægges med Halvdelen i hver 11 Juni og 11' Dcbr: Termin. Saafremt Renten ikke erlægges til bestemt Tid eller det nedennævnte Pant ikke tilbørlig vedligeholdes, er Gjælden strax uden Opsigelse forfalden til Udbetaling. Til Sikkerhed for Opsigelsen af miine forannævnte Forpligtelse meddeler jeg derfor herved Creditor Panteret i min eiende og paaboende Gaard i Maglebrænde By og Sogn med Konge og Kirketiende, hvilken Gaard under Matr: No: 12a staaer for Glskat 37 Rd 41 ½ s med Hartk: under No: 12a 6 Td: 3 Skp: 1 fk: 2 Ab: og under No: 37h 3 fk: ¾ Ab:, samt min Besætning og Inventarium, Ind- og Udbo, tillige i den nævnte faste Eiendoms Tilbehør, Bygningerne, herunder en Mølle, og

Læst d: 6' Nobr: 1866.

disses Assurance samt nuværende muur og nagelfaste Ting, Jordenes Avl og Afgrøder samt al af Eiendomm: gaaende Leie og anden Interess:, og overhovedet i Alt, hvad jeg eier og eiende vorder, dog ikkun med Prioritet næstefter 6063 Rd: 91 s, hvoraf 5000 Rd: til Stubbekjøbing Sparekasse til høiere Rente end 4 pCt: p: A:, samt iøvrigt med Reservation af, at Eiendomm: henhører under forrige Stangerup Gods, og et paa samme hviler solidarisk med de øvrige Parceller af Matr: N: 12 - 41 Rd: 78 s til Stangerup Hospital samt Andeel i forskjellige Refusioner og Naturalpræstationer til samme Hospital, dog med Oprykningsre, eftersom de nævnte 6063 Rd: 91 s indfries eller eller afbetales. Endelig bemærkes og reserveres endnu, at der paa Sognets Kongetiende hæfter Kogl: Capital 650 Rd: og paa Kirketienden 550 Rd:, der dog formenes at være betalt. hvorfor Huusfolkene i Fjendstrup have fri Stolestade i Kirken. Det er Creditor bekjendt et tinglæst Forlig paa 900 Rd:, hvorfor Retsanmærkning herom kan undlades. Endelig underkaster jeg mig i Søgsmaalstilfælde den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828.

Maglebrænde, skreven i Nykjøbing p: F: d: 2' Nobr: 1866.
H: P: Pedersen Smed.

Til Vitterlighed
Blæsberg. Gjern.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 6 Nobr: 1866.

Oxenbøll.