Panteobligation

6 November 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


9.

Udsl 4/6 72

Stempel 2 Rd:

Panteobligation!

Jeg underskrevne Parcellist Lars Peter Madsen Hare af Alkestrup tilstaaer herved at være skyldig til Stubbekjøbing Herreds Overformynderi den Sum 1154 Rd: 3 m 4 s skriver Eet Tusinde, Eet Hundrede Halvtredsindstyve og Fem Rd: 3 m 8 s tilhørende Myndling No 74 Niels Peder Pedersen. Denne Capital forpligter jeg mig til at forrente med 4 pCt: aarlig, der erlægges med Halvdelen i hver 11 Juni og 11' Debr: Termin og skadesløst at tilbagebetale Samme eller den Deel deraf, som med eet heelt Aars varsel fra min eller ¼ Aars Varsel fra Overformynderiets Side maatte være løskyndiget til Udbetaling i en af de nævnte Terminer. Til Sikkerhed for Capital, Renter og mulige Omkostningers skadesløse Betaling giver jeg herved Overformynderiet Prioritet og Panteret næstefter aarlig Afgift til det Classenske-Fideicomm: af 3 Td: 3 Skp: 1¼ fk: Byg efter hvert Aars Capitalstaxt i den mig efter efter Skjøde af 26' Juni d: A: tilhørende Parcel Matr: No: 4c i Alkestrup af Hartk: 1 Td: 1 Skp: 2 fk: ½ Ab: Glskat 8 Rd: 14 s med Tilliggende og Tilhørende Besætning og Inventarium, Sæd og Avl, saavelsom i Bygningernes og disses Assu-

Læst d: 6' Nobr: 1866.

rancesum, hvorfor jeg forpligter mig til stedse at holde disse assurerede til fuld Værdi. I Pantsætningen medfølger endvidere Eiendomm: Konge og Kirketiende. Adkomstdocumenterne paa Eiendomm: skulle forinden Tinglæsningen forevises paa Corselitze. Paa hele Maglebrænde Sogns Kongetiende hæfter Kgl: Capital 650 Rd: og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre. Paa hele Maglebrænde Sogns Kirketiende hviler Kgl: Capital 550 Rd: og Huusfolkene i Fjendstrup skulle have fri Stolestader i Kirken. Skulde jeg udeblive med Renten over d: 18' i Terminsmaaneden lade Pantet forringe, eller paadrage det Restancer af Skatter og Afgifter, skal Capitalen strax uden Opsigelse være forfalden til Betaling. I Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den ved fr 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning, hvorfor jeg forbinder mig til at give Møde paa den pantsatte Eiendoms Værneting, efter Varsel, forkyndt paa Eiendomm: som til indenbyes Mand, hvor jeg end maatte have Bopæl. Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Alkestrup men skrevet i Stubbekjøbing d: 5 Nobr: 1866.
Lars Peter Madsen Hare.

Til Vitterlighed
Østergaard. Gjern.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 6' Nobr: 1866.

Oxenbøll.