Panteobligation

13 November 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


5.

Udsl 8/7 1873

Stempel 1 Rd: 64 s

Panteobligation!

Jeg underskrevne Gd: Rasmus Jensen Løimann af Maglebrænde erkjender herved at være skyldig til min Broder Skolelærer Johan Jensen i Klodskov den Sum 1000 Rd: hvilke Eet Tusinde Rd: jeg forpligter mig til skadesløst at betale det Aars 11 Juni eller 11' Debr: Termin Samme med eet halvt Aars Varsel fra en af Siderne lovlig bliver opsagt og jeg forrenter Capitalen saalænge den hos mig indestaaer med 4 pCt: p: A:, der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer paa Creditors Bopæl. Dog er Capitalen uopsigelig fra Creditors Side indtil 11' Dcbr: 1868, under Forudsætning af at jeg saalænge er Eier af Pantet. Forringes nedennævnte Pant, paadrages det Skatterestancer eller jeg udeblive med Renten over d: 18 i Terminsmaaneden er Capital m: v: strax forenævnte Uopsigelighed upaaagtet, forfalden til Betaling og er jeg i Søgsmaalstilfælde underkastet den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Betaling af nævnte Capital med Renter og mulige Omkostninger giver jeg her-

Læst d: 13' Nobr: 1866.

ved Creditor Prioritet efter Capital 4100 Rd: of Undertægt capitaliseret 1040 Rd: i den mig ifølge Skjøde af D: D: tilhørende Gaard Matr: No: 7a i Maglebrænde med Tilligende af Hartk: 5 Td: 7 Skp: 1½ Ab: gl: Skat 42 Rd: 70 s Gaardens Bygninger og disses Assurancesum, samt Eiendomm: Konge og Kirketiende. Paa Stangerup Gods hvorunder Eiendomm: hører hviler Capital for Gaarden No: 7a 41 rd 78 s og Refusioner til Beløb 96 Rd: 90 s og 1 Td: Havre samt forskjellige Naturalier og paa Maglebrænde Sogns Kongetiende Capital 650 Rd:, foruden aarlig Refusion til Nykjøbing lærde Skole 10 Rd: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre. Maglebrænde Sogns Kirketiende er behæftet med Capital 550 Rd:, der dog skal være betalt, hvorfor Huusfolkene i Fjendstrup have fri Stolestade i Kirken. Til Nekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Maglebrænde d: 11' November 1866.
R: J: Løimand.

Til Vitterlighed
Gjern. H: Petersen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 13 Nobr: 1866.

Oxenbøll.