Panteobligation

27 November 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


5.

Stempel 16 s

Panteobligation!

Jeg underskrevne Rasmus Olsen af Maglebrænde erkjender herved at modtaget tillaans af Fæstehuusmand Niels Andersen Holm paa Carlsfeldtsmark den Sum 100 Rd:, hvilke Eet

Læst d: 27' Nobr: 1866.

Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til skadesløst at tilbagebetale det Aars 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin Samme med et halvt Aars Varsel fra en af Siderne lovlig bliver opsagt og jeg forrenter Capitalen saalænge den hos mig indestaaer med 4 pCt: p: A:, der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer paa Creditors Bopæl. Forringes nedennævnte Pant, paadrages det Skatterestacer, eller jeg udebliver med Renten ovr f: 18 i Terminsmaaneden er Capital m: v: strax og uden Opsigelse forfalden til Betaling, hvorfor jeg i Søgsmaalstilfælde er underkastet den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til yderligere Sikkerhed for Skadesløs Betaling af nævnte Capital med Renter og mulige Omkostninger giver jeg herved Creditor Prioritet og Panteret efter Capital 232 Rd: 84 s. samt Undersægt capitaliseret til 135 Rd: i det mig ifølge Skjøde af 28' Nobr: 1865 tilhørende Huus Matr: No: 30 i Maglebrænde med Tilliggende af Hartk: 2¼ Ab: uden særskilt Glskat samt Tilhørende Jordlod Matr: No: 4m sammesteds af Hartk: 1 Skp: Gl: Skat 1 Rd: 18 s. saaog i Bygningernes Assurancesum. Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Maglebrænde d: 25' Nobr 1866. Rasmus Olsen.

Udsl 12/1 69

Til Vitterlighed
H: P: Halling. Gjern.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 27' Nobr: 1866.

Oxenbøll.