Panteobligation

27 November 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


13.

Stempel 1 Rd: 64 s

Udslettet 11/2 68

Panteobligation!

Underskrevne Gd: Peter Hansen (Kock) i Stangerup tilstaaer herved, at have modtaget tillaans af Gd: Niels Pedersen Hørmand i Thoreby 1000 Rd: i Østifternes Creditforenings Obligationer, hvilket Laan jeg forpligter mig til skadesløst at tilbagebetale med Eet Tusinde Rd: Rm: til hvilken 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin, Sammen med et halvt Aars Varsel fra en af Siderne løskyndiges til Udbetaling, samt imidlertid at forrente i Henhold til erhvervende Bevilling med 5, er Fem pCt: p: A:, halvdelen i hver 11 Juni og hver 11 Dcbr: Termin. Saafremt Renten ikke betales i rette Tid, er Laanet strax forfaldet til Betaling uden Opsigelse, og i Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til Sikkerhed for Skadesløs Betaling af bemeldte Eet Tusinde Rd: med Renter meddeler jeg derfor herved Creditor Panteret i min eiende og paaboende Gaard Matr: No: 5a og 5b i Stangerup By, Maglebrænde Sogn, med Konge og Kirketiende, der staaer for Hartk: 7 Td: 1 Skp: 2 fk: ½ Ab: Glskat 44 Rd: 12 s, i Bygningernes Assurance, Jordenes Avl og Afgrøde samt al af Eiendomm: gaaende Leie og anden Interesse saa og min Besætning g Inventarium. Alt dog ikkun med Prioritet efter Pantegjæld 7.200 Rd:, hvoraf 6200 rd til Østifternes Creditforening af Grundeiere med tilhørende solidarisk og anden statutmæssige forpligtelser, hvor iblandt 5 pCt Rente, samt ellers næstefter og med Reservation af følgende Eiendomm: paahvilende tidligere Byrder og Forpligtelser, nemlig : 1. Paa Sognets Kongetiende hæftende Kogl: Capital 650 Rd: og en Refusion til Nykjøbing Latinskole af 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre aarlig. 2 Paa Sognets Kirketiende hæftende Kgl: Capital 550 Rd: og fri Stolestade i Kirken for Huusfolkene i Fjendstrup. 3. Eiendomm: henhører under Stangerup Gods, og der paahviler samme 41 Rd: 78 til Stangerup Hospital, Andeel i forskjellige Refusioner og Naturalpræ-

Læst d: 27' Nobr: 1866.

stationer samt forpligtelse til at holde Regnskabsfører. 4. Ifølge en d: 1 Juli 1852 læst Declaration paahviler der Eiendomm: Vedligeholdelse af et Veistykke mellem Stangerup og Rodemark.

Stangerup men skreven i Nykjøbing p: f: d: 25' Nobr: 1866.
Peder Kock.

Til Vitterlighed
Blæsberg. C: Rosendahl.

Renten for 1' Aar til 11' Dcbr: 1867 er betalt.
Niels Pedersen Heimand.
m: f: P: ved Blæsberg.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 27' Nobr: 1866.

Oxenbøll.