Panteobligation

27 November 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


14.

Stempel 2 Rd:

Udslettet 11/2 68

Panteobligation!

Underskrevne Gd: Peter Hansen (Kock) i Stangerup tilstaaer herved at være skyldig til Avlsbruger Ole Jørgensen i Nykjøbing p: F: 1200 Rd: hvilke Eet Tusinde To Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til skadesløst at betale til hvilken 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin Samme med et halvt Aars Varsel fra en af Sider løskyndiges til Udbetaling samt imidlertid at forrente i Henhold til erhvervende Bevilling med 5, er Fem pCt: p: A:, halvdelen i hver 11 Juni og hver 11' Dcbr: Termin. Saafremt Renten ikke betales i rette Tid, er Gjælden strax uden Opsigelse forfalden til Udbetaling, og i Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den hurtige Retsfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til Sikkerhed for Skadesløs Betaling af bemeldte Eet Tusinde To Hundrede Rd: med Renter, meddeler jeg derfor herved Creditor Panteret i min Gaard, Matr: No: 5a og 5b i Stangerup By, Maglebrænde Sogn, med Konge og Kirketiende hvilken Eiendom staaer for Hartk: 7 Td: 1 Skp: 2 fk: ½ Ab: Glskat 44 Rd: 12 s, i Bygningernes Assurance, Jordenes Avl og Afgrøde samt al af Eiendomm: gaaende Leie eller anden Interesse, saa og i min Besætning og Inventarium. Alt dog ikkun med Prioritet efter Pantegjæld

Læst d: 27' Nobr: 1866.

8.200 Rd: til Østifternes Creditforening af Grundeiere med tilhørende solidariske og andre statutmæssige forpligtelser, samt ellers næstefter og med Reservation af følgende Eiendomm: paahvilende tidligere Byrder og Forpligtelser, nemlig : 1. Paa Sognets Kongetiende hviler Kogl: Capital 650 Rd: og en Refusion til Nykjøbing Latinskole af 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre aarlig. 2 Paa Sognets Kirketiende hæfter Kgl: Capital 550 Rd: hvorfor Huusfolkene i Fjendstrup have fri Stolestade i Kirken. 3. Eiendomm: henhører under Stangerup Gods, og der paahviler samme 41 Rd: 78 s til Stangerup Hospital, Andeel i forskjellige Refusioner og Naturalpræstationer samt forpligtelse til at holde Regnskabsfører. 4. Ifølge en d: 1 Juli 1852 læst Declaration paahviler der Eiendomm: Vedligeholdelse af et Veistykke mel mel Stangerup Rodemark.

Stangerup, men skreven i Nykjøbing p: f: d: 25' Nobr: 1866.
Peder Kock.

Til Vitterlighed
Blæsberg. C: Rosendahl.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 27' Nobr: 1866.

Oxenbøll.