Panteobligation

27 November 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


3.

Udsl 12/1 69

Stempel 40 s

Panteobligation!

Jeg underskrevne Rasmus Olsen i Maglebrænde by og Sogn, tilstaaer herved at være skyldig til offentlige Midler under Lollands-Falsters Stifts øvrigheds umiddelbare Bestyrelse 232 rd 84 s, siger To Hundrede Tredive og To Rd: 84 s Rm:, hvilket Beløb udgjør Restkjøbesummen for Huset Matr: No: 30 i Maglebrænde By og Jordlodden Matr: No: 4m sammesteds efter Loven af 24' April 1860 og den af min Moder Ole Christiansens Enke Karen Pedersdatter, som med Skjøde af 28' Nobr: 1865 har overdraget mig Eiendomm: under 12 Febr: 1864 udstedte Obligation. Denne Capital er fra det Offentliges Side uopsigelige, saalænge jeg eller min Kone er i Besiddelse af Eiendomm:, medens jeg dog forbeholder mig Ret til Opsigelse efter bemeldte Love §5 og til Udstykninh efter §7. Saalænge Capitalen hos mig er indestaaende, svarer jeg deraf i Rente 4 pCt: p: A: som erlægges i hver af de sædvanlige 11 Juni og 11' Dcbr: Termin d: A:. Naar Opsigelses-Retten for det Offentlige indtræder efter Loven kan Capitalen løskyndiges med ½ Aars Varsel til den første derefter indtrædende 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital, Renter og Omkostninger, pantsætter jeg herved med 1' Prioritet ovennævnte mig tilhørende Huus Matr: No: 30 i Maglebrænde af Hartk: 2¼ Ab:, uden særskilt Glskat og Jordlodden No: 4m i Maglebrænde, af Hartk: 1 Skp: og aarlig Glskat 1 Rd: 18 s. Bygningens muur- og nagelfaste Tilbehør og Jordenes Afgrøde, samt den Sum hvorfor Bygningerne i Brandkassen ere eller blive forsikkrede og som for nærværende Tid efter vedhæftede Attest udgjør 240 Rd:. Skulde

Læst d: 27' Nobr: 1866.

Renten ikke til rette Forfalds Tid blive erlagt, eller Pantet paadrages Restance af Skatter og Afgifter, eller ikke blive forsvarligen vedligeholdt skal Capitalen strax og uden Opsigelse være forfalden til Udbetaling og i Tilfælde af Søgsmaal denne Gjæld betræffende, underkaster jeg mig den ved fr 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning. Til Bekræftelse. Til Bekræftelse er denne Obligation som paa min Bekostning bliver at tinglæse af mig i Vitterligheds-Vidners Overværelse underskreven.

Maglebrænde men skrevet i Stubbekjøbing d: 24' Nobr 1866.
Rasmus Olsen.

Til Vitterlighed
Gjern. Østergaard.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 27' Nobr: 1866. En tidligere Eier mangler tinglæst Adkomst paa den pantsatte Eiendom.

Oxenbøll.