Panteobligation

11 December 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


9.

Stempel 32 s.

Udslettet d: 18/9 69

Panteobligation!

Jeg underskrevne Tømrer Niels Jørgensen af Maglebrænde erkjender herved at have modtadet tillaans af Sognefoged og Gaardeier Anders Pedersen Sværke i Nørre-Vedby den Sum 200 Rd: hvilke To Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til skadesløst at betale tilbage det Aars 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin Samme med eet halvt Aars Varsel fra een af Siderne lovlig bliver opsagt, og jeg forrenter Capitalen saalænge den hos mig indestaaer med 4 pCt: p: A:, der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer, paa Creditors Bopæl. Forringes nedennænte Pant, paadrages det Skatterestancer eller jeg udebliver med Renten over d: 18' i Terminsmaaneden er Capital m: v: strax og uden Opsigelse forfalden til Betaling hvorfor jeg i Søgsmaalstilfælde er underkastet den hurtige Ratsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til yderligere Sikkerhed for Betaling af nævnte Capital med Renter og mulige Omkostninger gives herved Creditor Pant efter 2000 Rd: i det mig efter Skjøde af 2 Octobr: 1863 tilhørende Huus med Grund og Have som under Matr: No: 4g, i Maglebrænde er ansat til Hartk: 1½ Ab: Glskat 14 s. Bygningernes Assurancesum samt mit Ind og Udbo og hvad jeg iøvrigt eier eller eiende vorder. Paa den samlede Parcel Matr: No: 4c hæfter en aalig Afgift til Præsten i Stubbekjøbing af 6 Skp: Byg og af den pantsatte Eiendom svares ½ fk: Byg aarlig in Natura. Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Maglebrænde men skrevt i Stubbekjøbing d: 9' Dcbr: 1866.
Niels Jørgensen.

Til Vitterlighed
David Staal. D: Olsen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 11' Dcbr: 1866.

Oxenbøll.