Panteobligation

11 December 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


22.

Stempel 80 s.

Panteobligation!

Underskrevne Hans Peder Pedersen (Smed) Gd: i Maglebrænde tilstaaer herved at være skyldig til Hr: Procurator Blæsberg i Nykjøbng p: F: 500 Rd: hvilke Fem Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til at betale skadesløst i 11 Dcbr: Termin 1867, idet ligeledes underskrevne Kjøbmand J: Lublin i Nykjøbing p: F: indestaaer for denne min forpligtelses Opfyldelse som Cautionist og Selvskyldner. Til Sikkerhed gor ethvert Ansvar, som fornævnte Cautionsforpligtelse maatte paadrage Hr: Lublin, meddeler jeg Debitor, som herved Panteret i min Gaard i Maglebrænde By og Sogn med

Læst d: 11' Dcbr: 1866.

Konge og Kirketiende, hvilken Gaard under Matr: No: 12a staaer for Glskat: 37 Rd: 41½ s med Hartk: under 12a: 6 Td: 3 Skp: 1 fk: 2 Ab: og under No: 37h 3 fk: ¾ Ab: samt min Besætning og Inventarium, Ind og Udbo tillige i den nævnte faste Eiendoms Tilbehør, Bygningerne, derunder en Mølle, og disses Assurance samt nærværende muur og nagelfaste Ting, Jordenes Avl, og Afgrøde, samt al af Eiendomm: gaaende Leie og anden Interesse og overhovedet Alt, hvad jeg eier og eienden vorder, dog ikkun med Prioritet næstefter 11063 Rd: 91 s, hvoraf 10,000 Rd: til høiere Rente end 4 pCt: p: A:, samt iøvrigt med Reservation af, at Eiendomm: henhører under forrige Stangerup Gods, og et paa samme hviler solidarisk med de øvrige Parceller af Matr: No: 12 = 41 Rd: 78 s til Stangerup Hospital sam Andeel i forskjellige Refusioner og Naturalpræstationer til samme Hospital, dog med Oprykningsret, efter hans de nærmest foranstaaende 5000 Rd: indfries, afbetales eller rykke og, Endelig bemærkes og reserveres endnu, at der paa Sognets Kongetiende hæfter Kgl: Capital 650 Rd: og paa Kirketienden 550 Rd:, der dog formenes at være betalt, hvorfor Huusfolkene i Fjendsrtup har frit Stolestade i Kirken. Det er Cautionisten bekjendt, at der foruden de nævnte Behæftelser paa den pantsatte Eiendom hviler et tinglæst forlig paa 900 Rd:, hvorfor Retsanmærkning herom kan undlades. Endelig underkaster saavel Debitor som Cautionister den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828.

skrevet i Nykjøbing p: F: d: 4' Dcbr: 1866.

Som Debitor
H: P: Pedersen Smed.

Som Cautionist og Selvskyldner
J: Lublin.

Til Vitterlighed ved begge Underskrifter :
N: Jensen.
Ole Hansen Vesterskov.

Læst inden Stubbekjøbing Stubbekjøbing Herreds Ret d: 11' Dcbr: 1866.

Oxenbøll.