Panteobligation

11 December 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


7.

Stempel 1 Rd: 64 s.

Udsl 17/1 1871

Panteobligation!

Jeg underskrevne Henrik Rasmussen Stæhr Gd: i Maglebrænde erkjender herved at have modtadet et Laan af Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn stort 1000 Rd: skriver Eet Tusinde Rd: Rm: hvilken Capital jeg forpligter mig og mine Arvinger, een for alle og alle for een til efter foregaaende 3 Md: Opsigelse fra een af Siderne skadesløst at tilbagebetale til en 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin. Saalænge Capitalen hos mig indestaaer svarer jeg ifølge forventende

Læst d: 11 Dcbr: 1866

Bevilling deraf i aarlig Rente 5 pCt: indtil videre 4½ pCt:, der erlægges med Halvdelen i hver af de ovennævnte Terminer inden d: 18' i Terminsmaaneden, og skulde jeg udeblive med Rentens Erlæggelse mere end 8 Dage efter denne Dato, skal den hele Capital strax være forfalden til Betaling. Til ydermere Sikkerhed for Betaling af denne Capital med Renter og alle i Søgsmaalstilfælde paagaaende Omkostninger giver jeg herved eventuelte Sparekasse Panteret, næstefter forudprioriterede 1300 Rd: og Undertægt capitaliseret til 241 Rd: 2 m 12 s, i den mig tilhørende Eiendomsgaard Matr: No: 8a i Maglebrænde By og Sogn, af Hartk: 4 Td: 5 Skp: 2 fk: 1½ Ab: Glskat 44 Rd: 27 s, 37f: af Hartk: 3 fk: ¾ Ab:, Glskat under No: 8a, 16f, af Hartk: 1¾ Ab:, ligeledes Glskat under No: 8a samt Andeel i Matr: No: 20 til 25a, 27 og 28, i samtlige Bygninger og deres Forsikkringssum i den almindelige Brandkasse. Det bemærkes at til Præsten svares Smaaredsel 3 Skp: 1 fk: og Qvægtiende 1 14/16 fk: Byg efter Capitalstaxt, samt at Eiendommen henhører under forrige Stangerup Gods og paa samme hviler 41 Rd: 78 s til Stangerup Hospital samt Andeel i forskjellige Refusioner og Naturalpræstationer til samme Hospital. Paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hæfter Kgl: Capital 650 Rd: og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre og paa Kirketienden hæfter 550 Rd: der dog skal være betalt, hvorfor Huusfolkene i Fjendstrup skulle have fri Stolestader i Kirken. Dersom Pantet ikke holdes i forsvarlig Stand eller i nogen Maade forringes eller paadrages Restance i Skatter og Afgifter samt Renter, da er Capitalen uden foregaaende Opsigelse forfalden til Udbetaling, og underkaster jeg mig i Tilfælde af Søgsmaal den ved fr 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning og er pligtig at møde for Stubbekjøbing Forligskreds og Bytingsret med Varsel som for Indenbysboende.

Stubbekjøbing d: 7' Dcbr: 1866. Henrik Stæhr.

Til Vitterlighed
C: B: Benzon. Hans Rasmussen.

Læst inden Stubbekjøbing Her-

Læst d: 11 Dcbr: 1866

reds Ret d: 11' Dcbr: 1866.

Oxenbøll.