Panteobligation

11 December 1866

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


46.

Udsl. 14/6 1887 No 26

Stempel 1 Rd: 4 m.

Panteobligation!

Underskrevne Gd: Ole Nielsen af Alkestrup tilstaaer og herved vitterliggjør at jeg ved et contant modtaget Laan er bleven skyldig til Gaardbestyrer Mikkel Pedersen i Væggerløse den Summa 1000 Rd: skriver Eet Tusinde Rd: Rm: som jeg skadesløst i enhver Henseende betaler min Creditor i hvilken 11 Juni eller 11' Dcbr: Termin som Opsigelse med ½ Aars Varsel fra en af Siderne maatte bestemme, samt indtil saadan Betaling finder Sted forrentes med 4% p: A: der erlægges til Creditor paa hans Bopæl med Halvdelen i hver Termin. Til Sikkerhed for saadan Skadesløs Betaling af Capital, Renter og Omkostninger, pantsætter jeg herved med Prioritet næstefter 1350 Rd: til det Classenske Fideicomm: og 2000 Rd: til Østifternes Creditforening med tilhørende statutmæssige og solidariske Forpligtelser, derunder Gjældens Forrentnnig med 5% p: A: indbefattet, m. v. med Oprykningsret efterhaanden som disse Prioriteter afbetales eller afdrages sam taarlig Afgift 15 Td: 2 Skp: 3 fk: Byg til fornævnte Fideicomm:. den mig ifølge Skjøde af 25 Juni 1866, læst 11 Septbr: næstefter, tilhørende Gaard Matr: No: 3a og 3a i Alkestrup By Maglebrænde Sogn, med Bygninger, disses Tilbehør og Assurancesum, samt tilliggende Jorder af Hartk: 5 Td: 3 fk: 2 Al: og Glskat 34 Rd: 4 s og disses Sæd, Avl og Afgrøde og endelig den til Eiendomm: hørende Konge og Kirketiende dog ikkun næstefter Andeel i Refusion 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre til Nykjøbing Latinskole og Andeel af Kgl: Capital 550 Rd: paa Kirketienden, forsaavidt denne ikke maatte befindes udslettet. endelig bemærkes at Skjøder paa Eiendomm: forinden Tinglæsningen skulle forevises paa Corselitze Godscontoir og at der paahviler Eiendomm: et aarligt Vederlag til Præsten af 3 Skp: 1 fk: Byg og for Smaaredsel, og 2 1/16 Skp: Byg for Qvægtienden. Udebliver Renterne over rette Forfaldstid, forringes Pantet eller paadrages Restancer af Skatter og Afgifter er Capitalen strax og uden Opsigelse forfalden til Betaling og i Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den hurtige Rets-

Læst d: 18 Dcbr: 1866.

forfølgning efter fr 25 Januar 1828.

pt: Nykjøbing d: 12' Dcbr: 1866. Ole Nielsen

Til Vitterlighed
Michelsen. Niels Christiansen.

Læst inden Stubbekjøbing Stubbekjøbing Herreds Ret d: 18' Dcbr: 1866.

Oxenbøll.