Panteobligation

11 Januar 1870

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


112.

Udslettet 20 April 1875 No 5..

Stempel 4 Rd:

Panteobligation!

Jeg underskrevne Adolph Ferdinand Christian Dieckmann Parcellist i Alkestrup erkjender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Sum 2400 Rd: skriver To Tusinde og Fire Hundrede Rd: Rm: hvilken Kapital jeg forpligter mig og mine Arvinger, een for alle og alle for een til efter 3 Maaneders foregaaende varsel fra een af Siderne skadesløs at tilbagebetale paa Sparekassens Contoir en af de sædvanlige Contoirdage i en 11 Juni eller 11 Dcbr: Termin. Saalænge Kapitalen hos mig indestaar svarer jeg deraf ifølge meddelt Bevilling dat: 17 Nobr: d: A: i aarlig Rente 5 pCt: indtil videre dog kun 4½ pCt:, der erlægges med Halvdelen i hver af de ovennævnte Terminer inden d: 18 i Termins=

Læst d: 11 Januar 1870.

maaneden og skulde jeg udeblive med Renternes Erlæggelse mere end 8 Dage efter denne Dato skal den hele Kapital uden foregaade Opsigelse være forfalden til Betaling. Til ydermere Sikkerhed for skadesløs Betaling af denne Kapital med paaløbende Renter og alle i Tilfælde af Søgsmaal paagaaende Omkostninger giver jeg herved bemeldte Sparekasse Panteret næstefter forudgaaende 2500 Rd: og en aarlig Afgift af 12 Td: 2¾ fk: Byg som betales med Penge efter hvert Aars Kapitalstaxt til det Classenske Fideicomm: i den mig ifølge Skjøde af 16 Dcbr: 1853 tinglæst 12 Januar 1854 tilhørende Eiendom Parcellerne N: 5a og 5c af samlet Hartk: 4 Td: 2¾ Ab: Glskat 25 Rd: 74 s beliggende i Alkestrup By samt i Tilfælde af Ildsvaade i samtlige til Eiendomm: hørende Bygningers Forsikkringssum i den almindelige Brandkasse. Det bemærkes at paa Eiendomm: hæfter endvidere Andeel i Udredelsen af den hele Maglebrænde Sogns Kongetiende paahvilende aarlige Refusion til Nykjøbiing Cathedralskole af 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre samt i den i samme perpetuerede Kgl: Kapital 650 Rd: og i Udredelsen af den i hele Maglebrænde Sogns Kirketiende oprindelig indestaaende halve Kjøbesum 550 Rd: forsaavidt denne ikke er indbetalt. Dersom Pantet ikke holdes i frosvarlig Stand eller i nogen Maade forringes eller paadrages Restance i Skatter og Afgifter samt Renter, da er Capitalen uden foregaaende Opsigelse, forfalden til Betaling og er jeg i Tilfælde af Søgsmaal underkastet fr 25 Januar 1828, angaaende den hurtige Retsforfølgning og er pligtig at møde for Stubbekjøbing Forligskreds og Bytingsret med Varsel som for Indenbyes boende.

Stubbekjøbing d: 17 Dcbr: 1869.
Ferdinand Diechmann.

Til Vitterlighed
C: B: Benzon. C: Schultze.

Læst d: 11 Januar 1870.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 11 Januar 1870.

Oxenbøll.