Panteobligation

11 Januar 1870

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


125.

Udslettet 20/12 87 No 50.

Stempel 17 Rd: 8 s.

Panteobligation!

Underskrevne Gd: Ole Olsen (:Hjulmand af Stangerup tilstaaer herved at være skyldig til Procurator Blæsberg i Nykjøbing p: F: 5,500 Rd:, hvilke Fem Tusinde og Fem Hundrede Rd: Rm: jeg forpligter mig til i Forrentning om Bevilling, at forrente med 5 fem Procent aarlig, Halvdelen i hver 11 Juni og Halvdelen i hver 11 Dcbr: Termin og Skadesløst at betale i aar af disse Terminer efter forudgaaet Opsigelse med et halvt Aars Varsel fra Kreditors eller min Side. Saafremt Renten ikke erlægges til Forfaldstid eller nedennævnte Pant ikke tilbørlig vedligeholdes er Kapitalen strax, uden Opsigelse, forfalden til Betaling. I Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og mulige Omkostninger giver jeg herved Kreditor første Prioritets Panteret i den mig ifølge Adkomst som tinglæses samtidig hermed, tilhørende Gaard Matr: N: 4a og 4b i Stangerup By Maglebrænde Sogn med Bygninger og Jorder, af Hartk: under Matr: N: 4a 2 Td: 6 Skp: 1 fk: 1½ Ab: og under Matr: N: 4b 2 Td: ¾ Ab:, af samlet Glskat 30 Rd: 55 s. med Anpart i Stangerup Skov, samt det i Stangerup By beliggende Huus med Tilliggende, der tillige er matriculeret under det foranførte Hartk: samt med Eiendomms: Konge og Kirketiende. I Pantsætningen er indbefattet Besætning og Inventarium, Bygningernes muur og nagelfaste Ting øvrige Tilbehør samt Assurance, Jordernes Avl og Afgrøde og al af Eiendomm: gaaende Leie eller anden Interesse. Paa den samlede Gaard Matr: N: 4 hæfter til

Læst d: 11 Januar 1870.

Stangerup Hospital 41 Rd: 78 s samt Refusion til Beløb 96 Rd: 90 s og forskjellige Naturalier. Maglebrænde Sogns Kongetiende er behæftet med Kgl: Kapital 650 Rd: og aarlig Refusion til Nykjøbing lærde Skole 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre. Maglebrænde Sogns Kirketiende er behæftet med Kgl: Kapital 550 Rd: der dog skal være betalt hvorfor Huusfolkene i Fjendstrup skulle have fri Stolestade i Kirken. Efter Udstykningsapprobationen af 10 April 1866 svares af Matr: N: 4a og 4b Smaaredsel til Præsten med 2 Skp: 1 fk: Byg og Kongetiende til samme med ⅛ fk: Byg efter Kapitalstaxt.

Stangerup, skrevet i Nykjøbing p: F: d: 16 December 1869.
Ole Olsen Hjulmand.

Til Vitterlighed
Th: Andresen. Rasmus Hansen.
- - Gd: i Lillebrænde.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 11 Januar 1870.

Oxenbøll.