Panteobligation

11 Januar 1870

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


126.

Udsl. 9/7 1872.

Stempel 2 Rd: 2 m 8 s.

Panteobligation!

Underskrevne Gd: Ole Olsen (:Hjulmand) af Stangerup tilstaaer herved at være skyldig til min Svigerfader, forhenværende Gd: Hans Peder Larsen /Hjulmand) i Stangerup 1450 Rd:, hvilke Eet Tusinde, Fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rd: Rm: jeg forpligter mig til at forrente med 4 fire Procent aarlig, Halvdelen i hver 11 Juni og Halvdelen i hver 11 Decembr: Termin og Skadesløst at udbetale i en af disse Terminer efter forudgaaet Opsigelse med et halvt Aars Varsel fra Kreditors eller min Side. Saafremt Renten ikke erlægges til Forfaldstid eller nedennævnte Pant ikke tilbørlig vedligeholdes, er Kapitalen strax, uden Opsigelse forfalden til Betaling. I Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og mulige Omkostninger giver jeg herved Kreditor, dog ikkun med Prioritet næstefter 5500 Rd: til 5 Procent Rente og nedennævnte Forhæftelser. Panteret i den mig ifølge Adkomst, som tinglæses samtidig hermed tilhørende Gaard Matr: N: 4a og 4b i Stangerup By Maglebrænde Sogn med Bygninger og Jorder af Hartk: under Matr: N: 4a 2 Td: 6 Skp:

Læst d: 11 Januar 1870.

1 fk: 1½ Ab: og under N: 4b 2 Td: ¾ Ab:, af samlet Glskat 30 Rd: 55 s. med Anpart i Stangerup Skov, samt det i Stangerup By beliggende Huus med Tilliggende, der tillige er matriculeret under det overanførte Hartk: samt med Eiendomms: Konge og Kirketiende. I Pantsætningen er indbefattet Besætning og Inventarium, Bygningernes muur og nagelfaste Ting øvrige Tilbehør samt Assurance, Jordernes Avl og Afgrøde og al af Eiendomm: gaaende Leie eller anden Interesse. Paa den samlede Gaard Matr: N: 4 hæfter til Stangerup Hospital 41 Rd: 78 s samt Refusion til Beløb 96 Rd: 90 s og forskjellige Naturalier, Maglebrænde Sogns Kongetiende er behæftet med Kgl: Kapital 650 Rd: og aarlig Refusion til Nykjøbing lærde Skole 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre. Maglebrænde Sogns Kirketiende er behæftet med Kgl: Kapital 550 Rd: der dog skal være betalt hvorfor Huusfolkene i Fjendstrup skulle have fri Stolestade i Kirken. Efter Udstykningsapprobation af 10 April 1866 svares af Matr: N: 4a og 4b Smaaredsel til Præsten med 2 Skp: 1 fk: Byg og Qvægtiende til samme med ⅛ fk: Byg efter Kapitalstaxt.

Stangerup, skrevet i Nykjøbing p: F: d: 16 Dcbr: 1869.
Ole Olsen Hjulmand.

Til Vitterlighed
Th: Andresen. Lars Jørgensen.
- - Slagter N: Ørsløv.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret 11 Januar 1870.

Oxenbøll.