Panteobligation

18 Januar 1870

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


31.

Udsl 5/9 71

Stempel 48 s.

Panteobligation!

Jeg underskrevne Parcellist Rasmus Hansen i Maglebrænde erkjender herved at have modtaget tillaans af Kjøbmand A: A: Lindemann i Nykjøbing 300Rd: siger Tre Hundrede Rd: Rm: som jeg forpligter mig til skadesløs at tilbagebetale Creditor 11 Juni Termin 1870. Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capitalen og eventuelle Erstatningsrenter giver jeg herved Prioritet og Panterettighed mæstefter 450 Rd: Aftægt aarlig 1 Td: Byg paa Matr: N: 4b og 2 Rd: paa Matr: N: 28 i den mig efter Skjøde tinglæst 23 Marts 1869 tilhørende Eiendom Matr: N: 4b af Hartk: 2 Skp: 3 fk: ½ Ab: Glskat 3 Rd: 53 s og Matr: N: 25 af Hartk: 1 Skp: 1 fk: med Glskat under Gaardene, hvilke Parceller ang. beliggenhed i Maglebrænde med sammes Bygninger disses Assurancesum muur- og nagelfaste Ting, og endvidere har jeg formaaet Hd: H: L: Bidstrup af Lundby til at medunderskrive som Selvskyldnercautionist, dog med tilhørende at denne har Ret til at erholde Transport paa bærværende Obligation for det Beløb han for mig maatte komme til at indfrie. I Søgsmaalstilfælde underkaster vi os Begge den ved fr 25 Januar 1828. hjemlede hurtige Retsforfølgning. Til Bekræftelse vidnefaste.

Maglebrænde og Sundby pt: i Nykjøbing d: 8 Juni 1870.
Rasmus Hansen.
H: C: Bidstrup.
Til Vitterlighed
Leifer. Ancher.

Læst inden Stubbekjøbing Her=

Læst d: 18 Januar 1870.

reds Ret d: 18 Januar 1870. Paa Sognets Kongetinede hæfter Pantegjæld 650 Rd: og Refusion 10 Td: Rug, 11 Td: Byg og 3 Td: Havre. Paa Kirketienden hæfter formentlig 550 Rd:.

Oxenbøll.