Panteobligation

19 April 1870

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


4. (vide pag: 14)

Udsl 25/1 1898 Nr 7.

Stempel 84 s.

Panteobligation!

Undertegnede Gd: Peder Hansen, som er bleven Eier af den ifølge Obligation tinglæst d: og 9 August 1864 af Gd:

Læst d: 19 April 1870.


Lars Olsen til den 2´ Serie af "Creditforeningen af Grundeiere i de danske Østifter" pantsatte Eiendom: Annexgaarden Matr: N: 3 i Maglebrænde By og Sogn under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiction, i Maribo Amt, overtager herved den ifølge nysnævnte Obligation tilbagestaaende Restgjæld til et Beløb af 524 Rd: 87 s, og erkjender saaledes at jeg, ved iforrige Debitors Sted at indtræde som Medlem i bemeldte Forening er bleven skyldig til denns 2´ Serie Fem Hundrede Tyve og Fire Rd: 87 s r: S: Rm:. I Forhold til den oprindelige ved den forannævnte Obligation stiftede Gjæld til Beløb 550 Rd: r: S: Rm: er Fem Hundrede og HalvtredsindstyveRd: r: S: Rm: bliver jeg altsaa ifølge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med dens øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer af dens 2 Serie for alle af denne Serie indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssigen er udtraadt af samme. Af bemeldte oprindelige Gjælds Beløb erlægger jeg aarligen fra 11 Dcbr: 1869 at regne og indtil Gjælden er betalt, 5 er fem Procent eller 27½ Rd: hvoraf Halvdelen eller 2½ Procent erlægges ..... med Prioritet næstefter ⅙ Bankhæftelse stor 135 Rd: 39 s, efter Arvefæsteafgiften 30 Td: 7 Skp: 1 fk: Byg aarlig til Stubbekjøbing Præsteembede og efter 4,352 Rd: 50 s er Fire Tusinde Tre Hundrede Halvtredsindstyve og To Rd: 50 s til Stiftets offentlige Midler, man giensides de ifølge Obligation, som tinglæses samtidig hermed til Foreningens 2 Serie skyldige 1133 Rd: 91 s med dertil knyttede statutmæssige Forpligtelser i forhold til 1200 Rd:, den i Taxationsforretning af 1 April 1863 og dennes Paategning af 3´ Juli s: A: af Foreningens Taxationsmænd beskrevne og mig ifølge Adkomst, som er tinglæst d: 21 Dcbr: 1869, tilhørende Eiendom Annexgaarden Matr: N: 3 i Maglebrænde By og Sogn under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiction, i Maribo Amt, med tilliggende Jorder, som under bemeldte Matr: N: 3 ere skyldsatte for Hartk: 7 Td: 5 Skp: 3 fk: ½ Ab: og Glskat 61 Rd: 76 s, med Eiendomms: Bygninger, disses muur- og nagelfaste eller jordfaste Tilbehør, derunder

Læst d: 19 April 1870.

Kakkelovne og Comfurindretninger indbefattede Jordenes Avl og Afgrøde Eiendomms: Leie og anden Interesse samt Besætning, Brandredskaber, Inventarium og Redskaber ..... Forsaavidt nogen af de Pantet tilhørende Indtægter, Material eller Arbeidspræstationer maatte blive afløst i den Tid, hvori Gjældsforholdet varer, da skal den Afløsningssum, der maatte blive erlagt for en slig Revenu, umiddelbart indbetales i Foreningens Kasse som extraordinairt Afdrag paa Gjælden ..... eller jeg tilegner mig Afløsningssummen for nogen af de Eiendomm: tilhørende Indtægter eller Material eller Arbeidspræstationer ..... Bygningerne med forannævnte Tilbehør, Besætning, Inventariet og Productbeholdningen .....

Maglebrænde mrn skrevet i Stubbekjøbing d: 6 April 1870.
Peder Hansen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
C: G: Wæver. Gjern.
Contorist. Herredsfuldmægtig.
Stubbekjøbing

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret 19 April 1870. deels som Pantebrev for 524 Rd: 87 s, deels med Hensyn til det Debitor i Forhold til den oprindelige Gjæld 550 Rd:, paahvilende solidariske Ansvarlighed samt med Hensyn til hans Forpligtelse eventuelt at svare overordentlige Bidrag til Reserve og Administrationsfonden.

Oxenbøll.