Panteobligation

13 December 1870

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


15.

Stempel 1 Rd 64 s.

Udsl 24/12 1872

Panteobligation!

Jeg underskrevne Gaardeier Morten Rasmussen Kjøl af Maglebrænde erkjender herved at være skyldig til Kbmd. C. Baas i Stubbekjøbing. den Sum 1000 Rd, hvilke Eet Tusinde Rd. Rm. jeg forpligter mig til skadesløst at betale det Aars 11 Juni el. 11 Dcbr Term. Samme med et halvt Aar Varsel fra een af Siderne lovlig bliver opsagt, og jeg forrenter Capitalen, saalænge den hos mig indestaaer, i Henhold til hoshæftede Bevilling med 5 pC p A, der erlægges med Halvdelen i hver af de nævnte Terminer paa Creditors Bopæl, forringes nedennævnte Pant, paadrages det Skatterestancer, eller jeg udebliver med Renten over d 18 i Terminsmd. er Capital m. v. strax og uden Opsigelse forfalden til Betaling, hvorfor jeg i Søgsmaalstilfælde er underkastet den hurtige Retsforfølgning efter fr 25 Januar 1828.

Læst 13 Decmeber 1870.


Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Betaling af nævnte Capital med Renter og mulige Omkostninger giver jeg herved Creditor Prioritet efter 5350 Rd tildeels til 5 proCent Rente i den mig ifølge Skjøde af 29 Septb 1844 tinglæst 2 Octbr s A. tilhørende Gaard Matr No 16a i Maglebrænde By og Sogn med Bygninger og Tilliggende af Hartk: 5 Td 4 Skp 2 fdk 2 Alb, Gammelskat 43 Rd 39 s med tilhørende Tørvelod Matr No 37f af Hartk. 2 Fd 2 Alb, Glskat under Matr No 16a, Bygningernes Forsikkringssum, samt Eiendommens Konge og Kirketiende. Paa Stangerup Gods, hvorunder Eiendommen hører, hviler Kapital og Refusioner, paa Maglebrænde Sogns Kirketiende Kgl Capital 550 Rd, der dog skal være betalt, og Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestade i Kirken.

Til Bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Maglebrænde, men skrevet i Stubbekjøbing 12 Dec 1870
Morten R Kjøl

Til Vitterlighed
Joh. H. Jochumsen. E. Haldkjær


Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret 13 Dec 1870. - Den paa Stangerup Gods hvilende aarlige Refusion er foruden Naturalier 96 Rd 90½ s og paa Gaarden hviler Andeel i Capital 41 Rd 78 s.

Gjern est.