Panteobligation

11 Januar 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


27.

Stempel 5 Kroner.

Udslettet 16 Decbr. 1902 nr. 23.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Gaardejer Peter Hansen af Maglebrænde erkjender herved, at jeg ved modtaget kontant Laan er bleven skyldig til Frk. Nicoline Gjern af Stubbekjøbing den Sum 3000 Kr, siger Tre Tusinde Kroner.
Denne Capital ----- vide Pag. 9 ----- ½ Aars ----- 4½ p. Ct. ----- giver jeg herved Prioritets Panteret i den mig ifølge Auktionsskjøde, der tinglæses samtidig hermed, tilhørende Ejendom Matr. No 16e af Maglebrænde By og Sogn med Tilliggende af Hartkorn 2 Tdr 2 Skp 3 Fdk 0½ Alb, Glskat 35 Kr 90 Øre tilligemed Ejendommens Konge- og Kirketiende saa og i ----- i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende fremhæves, at paa hver hel Gaard under Godset hæfter Kapital Kr 83,62 for hvilket Beløb udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarlige ligesom, der paa hele Godset hæfter hviler aarlige Refusioner til Beløb 193 Kr 88 Øre foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede

Tingdagen den 11 Januar 1887.

til Penge, at der paa Sognets Kongetiende hviler aarlig Refuison af 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre, samt kgl. Kapital 1300 Kr og at der paa Sognets Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken. Det bemærkes derhos, at der er reserveret Vejret over den pantsatte Ejendom for Forskjellige.

Maglebrænd, men skrevet i Stubbekjøbing den 24de December 1886.
Peder Hansen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
H. Munk. Hansen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 11. Januar 1887.

Madsen
kst. (L. S.)