Panteobligation

11 Januar 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


25.

Stempel 1 Kr 80 Øre.

Udsl. 8/1 1889 Nr 39

Panteobligation.

Jeg underskrevne Møllebygger Carl Christian Torkildsen erkjender herved at være Tømrer Anders Pedersen Kehling i Maglebrænde den Sum 1100 Kr skyldig. Thi forpligter jeg herved mig og mine Arvinger, disse En for Alle og Alle for En til skadesløst at tilbagebetale fornævnte Et Tusinde ot et Hundrede Kroner efter ½ Aars Opsigelse i en 11te Juni eller 11te December Termin og til fra 11te December d. A. til Betaling sker at forrente n samme med 4½% p. a. der erlægges med Halvdelen i hver 11 Juni og hver 11. Decbr. Termin.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling paa Kreditors Bopæl her i Riget af Kapital, Renter, Rentes Renter og alle i Anledning af Fordringens Sikrelse, Opsigelse og Inddrivelse paaløbende Omkostninger pantsætter jeg herved med 1ste Prioritet den mig ifølge Skjøde, der thinglæses samtidigt hermed, tilhørende Ejendom, Matr. No 4p af Maglebrænde By og Sogn, med Bygninger og Tilliggende af Hartkorn 1 Fdk 1½ Alb, Glskat 83 Øre. Bygningernes mur- og nagelfaste Tilbehør, hvorunder Kakkelovne og Komfurindretninger skulle henregnes, Bygningernes og øvrige pantsatte Ejendeles Assurancesum samt al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse.
Det bemærkes, at der af Ejendommen svares aarligt : Præstetiende 2 Fdk Byg, Kirketiende 2 Fdk Byg, Kongetiende i Forening med flere Matr. No 1 Skp 3 Fdk Byg, og at der paa samme i Forening med Matr. No 4c m. fl. No hviler aarlig Afgift til Sognepræsten i Stubbekjøbing stor 6 Skp Byg.
Saafremt jeg udebliver med Renten over Forfaldstid, eller jeg afhænder Pantet eller nogen Del deraf, være sig ved Skjøde, Kjøbekontrakt eller andet Dokument, eller jeg undlader at holde Bygningerne vel vedlige og brandforsikrede til fuld Værdi, eller jeg paadrager Pantet Restancer af Skatter, Afgifter eller andre Byrder, da er i ethvert af disse Tilfælde Kapital og Renter strax forfaldne til Betaling.
I Søgsmaalstilfælde ere jeg og Arvinger underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Frd. af 25 Januar 1828 og pligtige til, hvor vi end bo eller opholde os, at møde for den Forligskommission og Ret, hvorunder Pantet hører, efter Varsel som for indenherreds Mand, forkyndt paa den pantsatte Ejendom, hvorhos jeg vedtager, at der uden foregaaende Lovmaal (Forlig eller Dom), skal kunne gjøres Udlæg i Pantet i de i Lov 29 Marts 1873 § 15 ommeldte Tilfælde.

Til Bekræftelse under min Haand i 2 Vidners Overværelse.

p. t. Stubbekjøbing den 22 Decbr 1886.
C. Chr. Torkildsen.

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Datering.
L. Ravnsgaard. J. P. Lund.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 11 Januar 1887.

Madsen
kst. (L. S.)