Panteobligation

25 Januar 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 4.

Stempel 1 Kr.

Aflyst 8/7-29

Panteobligation.

Undertegnede Tømrer Johan Frederik Halling Petersen erkjender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem i Kreditforeningen af Ejere af mindre ¨Ejendomme paa Landet i Østifterne¨ har modtaget tillaans af bemeldte Forening 600 Kr, hvilke Sex Hundrede Kroner ere mig udbetalte paa statutmæssig Maade. I Forhold til denn Gjæld bliver jeg saaledes

Tingdagen den 25. Januar 1887.

i Følge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med dens øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer for alle af Foreningen indgaaende Forpligtelser, indtil jeg statutmæssig er udtraadt af den. Af den nævnte Gjæld erlægger jeg aarlig 5⅕ er fem en Fremtedel p. A eller 31 Kr 20 Øre, hvoraf Halvdelen eller 15 Kr 60 Øre erlægges hver 11te Juni og 11te December. Det første halvaarlige Bidrag erlægges den 11te Juni 1887 med 13 Kr for Tidsrummet fra 11te Januar 1887 til 11te Juni 1887. Af de nævnte H halvaarlige Indbetalinger ----- vide. Pag 211 ----- pantsætter jeg herved med 1ste Prioritet den mig ifølge Skjøde, læst samtidig hermed, tilhørende Ejendom Matr. No 29 af Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt af Hartkorn 1 Fdk 1 Alb uden særskilt Gammelskat, der har et Areal af 4240  Allen )hvorom Retsanmærkning frafaldes) med de paa Ejendommen til enhver Tid værende Bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne og Komfurindretninger, Avl og Afgrøde - tærsker og utærsket ., Gjødning, Besætning, Inventarium og Redskaber, al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse saa vel som samtlige pantsatte Gjendstandes Assurancesummer, der for Bygningerne for Tiden andrage 1250 Kr, Alt saaledes som Pantet, der ved Taxationsforretning af 17de December 1886 er vurderet til 1200 Kr nu er og forefindes eller herefter maatte blive forøget og forbedret.
Dersom jeg udebliver ----- Foreningens Repræsantant for Maribo Amt tilstrækkeligt Bevis ----- Frd. af 25de Januar 1828 hjemler.
Ejendommen er tiendepligtig.

Maglebrænde, men skrevet i Stubbekjøbing den 20 Januar 1887.
Johan Frederik Petersen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed Debitors Fuldmyndighed samt om at Debitor forinden Underskriften har erklæret at være bekjendt med Obligationens Indhold.
P. Mathisen. M. Munk.
Kontorist By- og Herredsfm.
- Stubbekjøbing.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 25de Januar 1887.

P. Th. Madsen
cst (L. S.)