Panteobligation

25 Januar 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 2.

Stempel 3 Kr.

Udsl. 21/7 91 Nr 20

Panteobligation.

Jeg underskrevne Parcellist Lars Petersen (Lejre) af Stangerup erkjender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 1800 Kr siger Et Tusinde og Otte Hundrede Kroner hvilken Kapital ----- vide. Pag 304 ----- Panteret med Oprykningsret efter Gjæld til Østifternes Kreditforeningen oprindelig 4000 Kr nu ifølge Kre Kvittering fra 11te December 1886 nedbragt til 2631 Kr 12 Øre, hvorom aflæsning i Pantebogen dog ikke er sket samt 500 Kr til nærværende Sparekasse i den mig ifølge Skjøde tinglæst 20. Nov. 1877 tilhørende Ejendom i Stangerup By, Maglebrænde Sogn, skyldsat under Matr. No 6ac og 6bf
Matr. No 6ac har privilegeret Hartkorn 0 Tdr 3 Skp 2 Fdk 2¼ Alb, Glskat 6 Kr 77 Øre
- - 6bf har upriviligeret Hartkorn - 1 - 1 - 0 - 1½ - - - ¨ -- 14 - 58 -
med Ejendommens Konge- og Kirketiende. Ejendommen hører under Stangerup Gods Go, i hvilken Henseende bemærkes, at der paa hver hel Gaard under Godset hæfter Kapital Kr 83,62, hvorfor udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarlige, paa hele Godset hviler aarlige Refusioner til Stangerup Hospital Kr 193 88 Øre og en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede i Penge. Paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hviler kgl. Kapital 1300 Kr og til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre; paa Sognets Konge Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr der dog skulle være betalte, og Husfolkende i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken. - Ifølge tinglæst Deklaration skal Ejendommen stedse holdes vedlige med Bygninger og Beboere. - Fornævnte Prioritet ----- Overværelse af Vidner.

Stubbekjøbing den 15de Januar 1887.
L. Pedersen.

Til Vitterlighed for Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
H. R. Tust. M. Lindholm.

Det bemærkes, at Ejendommen er behæftet med

Tingdagen den 25. Januar 1887.

Aftægt og Pantegjæld til Beløb 2400 Kr, hvorfor er givet Prioritet efter 5000 Kr.

P. Th. Madsen
cst (L. S.)