Panteobligation

22 Februar 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


8.

Stempel 2 Kr 30 Øre.

Udsl 10/9 1889 Nr. 2.

Panteobligation.

Undertegnede Husejer Carl Frederik Nielsen erkjender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem i "Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne" har modtaget tillaans af bemeldte Forening 800 Kr; hvilke Otte Hundrede Kroner ere mig udbetalte paa statutmæssig Maade. I Forhold til denne Gjæld bliver jeg saaledes ifølge øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer a har alle af Foreningen indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssig er udtraadt af den. Af den nævnte Gjæld erlægger jeg aarlig 5⅕ er: fem en Femtedel pCt. eller 41 Kr 60 Øre, hvoraf Halvdelen eller 20 Kr 80 Øre erlægges hver 11. Juni og 11. December. Det første halvaarlige Bidrag erlægges den 11. Juni 1887 med 13 Kr 87 Øre for Tidsrummet fra 11. Februar 1887 til 11. Juni 1887. Af de nævnte halvaarlige Indbetalinger ..... vide. Pag. 211 ..... ifølge tinglæst Adkomst tilhørende Ejendom Matr. No 4i af Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt af Hartkorn 1 Skp 0 Fdk ¼ Alb, Glskat 2 Kr 43 Øre, der har et Areal af 14740 Kr  Alen ..... andrage 1350 Kr. Alt saaledes som Pantet, der ved Taxationsforretning af 28. Januar 1887 er vurderet til 1800 Kr, nu er og forefindes eller herefter maatte blive forøget og forbedret.
Dersom jeg udebliver med noget halvaarligt

Tingdagen den 22. Februar 1887.

Bidrag ..... Foreningens Repræsantant for Maribo Amt ..... Frd. af 25de Januar 1828 hjemler.
Det bemærkes, at en tidligere Ejer, Sognekaldet i Maglebrænde, har manglet tinglæst Adkomst og at Ejendommen er tiendepligtig.

Nykjøbing p. F. den 21. Februar 1887.
Carl Frederik Nielsen.

Til Vitterlighed paa om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed, Debitors Fuldmyndighed, samt om at Obligationen forinden Underskriften er oplæst for Debitor
Kriebel S. Petersen
Sagfører. Sagførerfuldmægtig.
- Nykjøbing p. F.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 22. Februar 1887.

P. Th. Madsen
cst (L. S.)