Panteobligation

17 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 3.

Stempel Kr 1,30.

Aflæst Afdrag og læst Paategning 26/6 1894 Nr. 32.

Udslettet 24/12 1901 Nr 41.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Parcellist Niels Christian Jensen af Maglebrænde erkjender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 800 Kr, siger Otte Hundrede Kroner, hvilken Kapital ..... vide. Pag. 304 ..... giver jeg herved bemeldte Sparekasse 1¨ Priotitets Panteret i den mig ifølge Skjøde den 19¨ April d. A. tilhørende Ejendom skyldsat under Matr. No 9e og 20b i Maglebrænde By og Sogn

Tingdagen den 17¨ Maj 1887.

af Hartkorn : henholdsvis 3 Skp 0 Fdk 1¼ Alb, Glskat Kr 7,07 og 3 Fdk 2¾ Alb Glskat Kr 1,77 med Kirketiende af Matr. No 9e. - Det bemærkes at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, hvorfor fremhæves, at paa hver hel Gaard under Godset hviler Kapital Kr 83,62 med solidarisk Ansvar, at der paa hele Godset hviler Refusioner til Beløb Kr 193,88 foruden en Del Naturalier, at der paa Matr. No 20b hviler aarlig Afgift til M Gaardmændene 4 Kr, og at der paa Sognets Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, der dog skulle være betalte, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken.
Paa Ejendomm hviler Aftægt til den tidligere Ejer Væver Hans Larsen og dennes Hustru Birthe Jensdatter kapitaliseret til 1680 Kr og prioriteret efter 800 Kr.
Første Prioritet gives saa og i ..... i Overværelse af Vidner.

Stubbekjøbing den 26¨ April 1887.
Niels Christian Jensen.

Til Vitterlighed for Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
O. Olsen. M. Lindholm.

Da Tinglæsningen erj er sket i rette Tid, ratihaberes herved Debitors Underskrift.

Stubbekjøbing d. 16¨ Maj 1887.
Niels Christian Jensen.

Til Vitterlighed
Jul. Hansen. Alb. F. Toldenlund.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 17¨ Maj 1887.

Oxenbøll.
(L. S.)