Panteobligation

7 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 2.

Aflæst Obligation stor 11000 Kr, læst 29/1 1880, prot. No 12-788 fra J. N. Thrane til Stubbekjøbing Sparekasse, kvitteret saalydende :
Nærværende Obligation kvitteres herved til Aflæsning af Pantebogen.

Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn, den 4¨ Juni 1887.
C. B. Benzon. M. Lindholm.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 7¨ Juni 1887 og i Pantebogen udslettet.
Samtidig hermed er aflæst og udslettet at en Obligation fra samme Debitor stor 5000 Kr, medens der er tinglæst en Obligation fra ham stor 14000 Kr. Der udslettes altsaa 16000 Kr, medens der kun tinglæses ny Obligation for 14000 Kr. Som Følge heraf tilkommer der ham i Henhold til Konverteringsloven af 1¨ April 1887 Gebyrfrihed for Udslettelsen af Obligationen paa 5000 Kr samt af denne Obligation for et Beløb af 9000 Kr, hvorfor af nedennævnteanførte Gebyr kun bliver at betale :
- ⅓‰ af 2000 Kr = 66 Øre
- Gebyr efter § 77 = 31 -
- - ________
- - 97 Øre s: nitisyv Øre.

Oxenbøll.