Panteobligation

7 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 3.

Stempelfri.

Læst Paategn 20/8 1895 No 4.

Udslettet 14/12 1909 Nr. 26

Afdrag 2000 Kr den Udslettet 16/5 1911 Nr 6.

1/11 1910 N. 7 læst Paategning

Panteobligation.

Underskrevne Gaardejer Jens Nielsen (Thrane) tilstaar herved at være skyldig til Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871 den Summa 14000 Kr. Disse Fjorten Tusinde Kroner forpligter jeg mig herved til, efter ½ Aars Opsigelse fra Creditors eller et helt Aars Opsigelse fra min Side, skadesløst at tilbagebetlae i en af de sædvanlige Terminer, saa og, saalænge Kapitalen hos mig bliver staaende, at forrente fra 11¨ Juni 1887 med 4% aarlig, som erlægges hver 11¨ Juni og 11¨ December Termin, hver Gang med det Halve, og første Gang, toæ Anstaltens Kasse i Kjøbenhavn eller hvilket andet Sted, som maatte blive mig opgivet.
Til

Tingdagen den 7¨ Juni 1887.

Sikkerhed for prompte og skadesløs Betaling af Kapital, Renter og lovlige Strafrenter samt alle i Anledning af Fordringens Sikrelse, Opsigelse og Inddrivelse paaløbne Omkostninger pantsætter jeg herved med 1¨ Prioritet den mig ifølge Skjøde, læst 17¨ December 1878 tilhørende Ejendom i Stangerup By, Maglebrænde Sogn, Maribo Amt, skyldsat under
Matr Nr. 1A for Htkorn (tidligere priviligeret) 2 Tdr. 3 Skp 0 Fdk 1½ Alb, Glskat Kr 34,47
- ¨ - 1B ¨ - ¨ (tidligere upriviligeret) 3 - 3 - 3 - 0¾ - ¨ ¨ 54,66
med Andel i Sognets Konge- og Kirketiende saaledes som samme nu er eller herefter maatte blive forøget og forbedret og som den findes beskreven i den under 2¨ Marts 1887 optagne Taxationsforretning, hvorved Ejendommen er vurderet til 46000 Kr.
Panteretten omfatter Ejendommens Tilliggende ..... vide. Pag. 251 ..... for Landbygninger i Danmark, ligesom jeg ogsaa forpligter mig til ..... henstaaende i Pantet.
Kreditor er bekjendt med, at der i Ejendommen Pantebogen henstaar uudslettet Obligation fra Niels Hansen Thrane til Jens Cappel dateret 9¨ December 1830, læst s. D. stor 800 Kr med Prioritet efter 1068 Kr, hvilken Obligation er bortkommen og derfor, skjønt indfriet, ikke kan udslettes, at en tidligere Ejer manglede tinglæst Adkomst til Gaarden og Kirketienden, at der paa hele Sognets KirkeKongetienden hviler Kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre, at der paa hele Sognets Kirketiende hviler Kgl Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes, at der paa hver hel Gaard under Godset hæfter Kr 83,62 med solidarisk Forpligtelse for udstykkede Parceller og at der paa hele Stangerup Gods hviler aarlige Refusioner til Beløb Kr 193,88 foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede i Penge, og at der paahviler M. No 1b konstateret Præstetiende og Smaaredsel og Kvægtiende til Præsten.
Med Hensyn hertil frafaldes Retsanmærkning.
I Tilfælde af Søgsmaal ..... underskrevet denne Obligation.

p. t. Stubbekjøbing den 4¨ Juni 1887.
Jens Nielsen (Thrane)

At Gaardejer Jens Nielsen (Thrane) af Stangerup, der ere Notarius og Vidnerne personlig bekjendt, idag ved sin Nærværelse paa Notarialcontoret egenhændig har underskrevet nærv. Panteobligation, med hvis Indhold han erklærede sig bekjendt attesteres herved.

Til Bekræftelse under Haand og Segl.
Stubbekjøbing Herreds Notatialkontor d. 4¨ Juni 1887.
Oxenbøll.
(L. S.)

Gebyr Fire Kroner Femti fem Øre.

Vidner
Madsen. Mathisen

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 7¨ Juni 1887.

Det attesteres, at der samtidigt hermed er aflæst og udslettet 2 Obligationer resp. paa 5000 Kr og 11000 Kr fra samme Debitor og med Pant i samme Ejendomme som i nærv. Obligation, hvorfor denne i Henhold til

Tingdagen den 7¨ Juni 1887.

Konverteringsloven af 1¨ April d. A passerer stempelfri, ligesom Debitor af det nedenfor anførte Tinglæsningsgebyr kun vil have at betale Kopipenge efter §177 med Kr 1,24.

Oxenbøll.
(L. S.)