Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


9.

Læst Paategninger paa Obligation stor 1000 Kr, læst 12/1 86, prot. No 15-1178 fra R. D. Staal til Landbostandens Sparekasse, saalydende :
Vi underskrevne solidariske Selvskyldnerkautionister samtykke herved i, at Gjælden efter nærværende Panteobligation fremdeles henstaar uindfriet, uagtet samme forlængst er forfalden til Betaling.

Ved Nærværelse i Stubbekjøbing d 13¨ Juni 1887.
R. P. H. Stæhr. - S. Simonsen. - Johan Petersen. - P. W. Wulff

Til Vitterlighed
Jens Bjerre. L. Ravnsgaard.

Vu underskrevne solidariske Selvskyldnerkautionister samtykke herved i, at den forudgaaende Prioritetsgjæld i M. No 17 i Maglebrænde herefter andrager - i stedetfor som hidindtil 24000 Kr - den Sum 24500 Kr, saaledes at bemeldte 24500 Kr Fire og Tyve Tusinde Fem Hundrede Kroner af hvilketsomhelst Midler, samlede eller delte endog til højrer Rente end 4% p. a., maa værede prioriterede forud for nærværende Panteobligation i bemeldte Ejendom.

Ved Nærværelse i Stubbekjøbing d 20¨ Juni 1887.
For Kbmd P. W. Wulff. R. P. H. Stæhr. - S. Simonsen. - Johan Petersen.

Fuldmagt af 13¨ Juni 1887.
Jul. Hansen.

Til Vitterlighed
L. Ravnsgaard
Jens Bjerre

Sparekassen samtykker herved i, at der forud Sparekassens Panteret i M. No 17 i Maglebrænde i Stedet for fornævnte 24000 Kr maa prioriteres 24500 Kr hvoraf 18000 Kr Kreditmidler med solidariske og andre statutmæssige Forpligtelser, deriblandt højere Rente end 4% p. a.

Spare- og Laanekassen for Falsters Landbostand ere læste i Stubbekjøbing Herreds Ret d 21 Juni 1887.

Fuldmagten vide. Pag 725.

Oxenbøll.
(L. S.)